Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Καθορισμός διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα


ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1)  τις διατάξεις της περ. Ε’ της παρ. 2 του  άρθρου 90 του ν. 4172/2013(ΦΕΚ  167 Α΄)
2) το αριθ. 119/2013 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α’),το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με: α) τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων για την επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,  β) τα αναγκαία δικαιολογητικά, γ) τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης, δ) τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια και ε) τα ζητήματα λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Διαδικασία και κριτήρια αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) και  με το άρθρο 90 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)
Άρθρο 2
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής για τη θέση σε διαθεσιμότητα
1.    Η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, διενεργείται με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία της παρ. 2 (περ. α’, β΄και γ΄) του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 καθώς και με τις ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων. Η αποτίμηση των προσόντων γίνεται βάσει βαθμολογικής κλίμακας και αντικειμενικής μοριοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν.4172/2013 και τις διατάξεις της παρούσης και η επιλογή των υπαλλήλων με τα λιγότερα προσόντα που τίθενται σε διαθεσιμότητα προκύπτει κατά φθίνουσα σειρά από το βαθμολογικό πίνακα.
2.    Τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και ο αριθμός μορίων που αντιστοιχούν σε αυτά ανά κατηγορία υπαλλήλων παρατίθενται στους Πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος Α΄της παρούσας υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή τους κατάσταση, η οποία μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Πίνακα IV του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας υπουργικής απόφασης.
3.    Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί κατάργησης ορισμένων θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με ενιαίο λογισμικό που παρέχει για το σκοπό αυτό το ΑΣΕΠ.
Στους ανωτέρω πίνακες καταγράφονται τα προσόντα όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες ή μονάδες που αξιολογήθηκαν βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν.4172/3013. Η καταγραφή των προσόντων διενεργείται, σύμφωνα με τα κριτήρια ανά κατηγορία προσωπικού που παρατίθενται στους Πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.
Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι σχετικοί πίνακες αποστέλλονται από τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού στο ΑΣΕΠ το οποίο αναλαμβάνει τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη των Τριμελών ειδικών υπηρεσιακών συμβουλίων. Το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί τα προσόντα των υπαλλήλων και καταρτίζει Πίνακα Κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα. Ακολούθως διαβιβάζει το σχετικό πίνακα στο αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα, το οποίο στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του άρθρου 90 παρ.2 περ.Γ εκδίδει τον τελικό πίνακα.
Με ευθύνη των οικείων Δ/νσεων Διοικητικού/Προσωπικού ο Πίνακας Κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, αναρτάται στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των φορέων καθώς και στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ΑΣΕΠ.
Άρθρο 3
Μοριοδότηση τρόπου εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση
Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου 3 του Παραρτήματος Α΄, ως τρόπος εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση νοείται η διαδικασία πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή διορισμού σε θέση μόνιμου  προσωπικού και όχι αυτή της μετατροπής της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου σε αορίστου χρόνου.
 Άρθρο 4
Αρνητική μοριοδότηση πειθαρχικών ποινών
Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων, λαμβάνονται υπόψη για την αρνητική μοριοδότηση αυτών οι πειθαρχικές ποινές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις  υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαγραφεί από το προσωπικό τους μητρώο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 Άρθρο 5
Μοριοδότηση υπηρεσιακής αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων, λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά στο κριτήριο της υπηρεσιακής αξιολόγησης οι εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ(8) ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαθμολογηθεί το κριτήριο αυτό, είναι η ύπαρξη μίας (1) τουλάχιστον έκθεσης αξιολόγησης κατά την τελευταία οκταετία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Άρθρο 6
Άσκηση αρμοδιοτήτων από το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011, τα τριμελή ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια της περ. Γ’ της παρ. 2, του άρθρου 90 και της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013 
1. Το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 ασκεί τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα του που προβλέπεται από την υποπαρ. Ζ.1 (περ. 4) της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013 και καταρτίζει τον Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης υπαλλήλων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 της παρούσης.
Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια ασκούν την προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013 όπως εξειδικεύονται στις παρ.6 και 7 της παρούσης.
2. Τα τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια της περ. γ της παρ.2 του άρθρου 90 του  ν. 4172/2013 ασκούν την αρμοδιότητα της αποτίμησης προσόντων και της κατάρτισης βαθμολογικών πινάκων όπως αυτή αποτυπώνεται στην περ.γ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του ΑΣΕΠ, κατά τα οριζόμενα στα Κεφάλαια Α’ και Β’ της παρούσης.
3. Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια  συγκροτούνται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο,  τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού του οικείου φορέα, ως εισηγητή, και ένα προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης  του ίδιου φορέα, με τους αναπληρωτές τους.
Με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού ορίζονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται και για τα τακτικά μέλη.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας  του συμβουλίου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου Υπουργείου ή φορέα, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού.
Με όμοια απόφαση μπορεί να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται τα ελλείποντα μέλη των Τριμελών Συμβουλίων, τακτικά και αναπληρωματικά, να αντικαθίστανται οι γραμματείς τους, τακτικοί και αναπληρωματικοί.
4.Η θητεία του Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων  είναι τετραετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους της θητείας αυτών. Η θητεία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια με απόφαση του οικείου Υπουργού. Η αντικατάσταση ή συμπλήρωση μέλους   διενεργείται πάντοτε για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου.
5. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή παράτασης της θητείας των μελών τους εκδίδεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου του έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία των απερχόμενων συμβουλίων. Οι πρώτες αποφάσεις συγκρότησης των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκδίδονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η πρώτη θητεία τους αρχίζει από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.
6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
7.Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια που συνιστώνται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  είναι αρμόδια για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αυτών καθώς  και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.
8.Με απόφαση του οικείου Υπουργού μπορεί να συνιστάται ένα κοινό  Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για ομάδα Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα με τις ανάγκες.
9.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να συγκροτείται για έναν ή περισσότερους ΟΤΑ διακριτό Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ανάλογα με τις ανάγκες. Σε περίπτωση που συγκροτείται Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για περισσότερα ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού προέρχονται από το μεγαλύτερο σε αριθμό προσωπικού ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ που υπάγεται σε αυτά.
10. Εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στον φορέα, λόγω έλλειψης Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ή άλλης Διεύθυνσης, η αποτίμηση των προσόντων διενεργείται από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του εποπτεύοντος φορέα.
11.  Τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού συγκροτούνται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο και δύο (2) Προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων, με τους αναπληρωτές τους.
Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα ορίζονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των συμβουλίων. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται και για τα τακτικά μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας του συμβουλίου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της οικείας Γενικής Γραμματείας, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 7
Παραρτήματα

Τα προσαρτώμενα στην παρούσα απόφαση Παραρτήματα Α΄, Β΄ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ομοίως η υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.559/08-01-2013 (ΦΕΚ Β’ 7) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2) του ν. 4093/2012 παύει να ισχύει, κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ και ΤΕ

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α
Μ Ο Ρ Ι Α*
1.    ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΑΧ  30
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
βαθμός πτυχίου
επί 0,5
έως 5
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ(της ίδιας κατηγορίας  με το βασικό τίτλο σπουδών )

3
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

συναφές με το αντικείμενο του Φορέα
7
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
συναφής με το αντικείμενο του Φορέα
4
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ

5
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)
άριστη γνώση
3
πολύ καλή γνώση
2
 καλή γνώση
1
2.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΑΧ  30
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Για τα πρώτα 5 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 1)
5
Για τα επόμενα 10 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)
5
Για τα επόμενα 20 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 0,25)
5
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
(max  5 έτη  x 1,5  μόριο για κάθε έτος)
7,5
προϊσταμένου Διεύθυνσης
(max  5 έτη  x 1 μόριο για κάθε έτος)
5
προϊσταμένου Τμήματος
(max  5 έτη  x 0,5 μόριο για κάθε έτος)
2,5
3.    ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΧ  30
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΣΤΗΝ ΕΣΤΑ

30
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ


30
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

25
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ


20
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998

15
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

15
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

20
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

5
4.    ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών)

MAX 10
Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00

2
Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 - 9,00

4
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 – 9,50

6
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 – 9,80

8
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 – 10,00

10
5.    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΠΟΙΝΕΣ

MAX-30
Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών

-10
·       Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη
·       Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής Προϊστάμενου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη
·       Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της

-20
·         Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς
·         Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

-30
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΚ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α
Μ Ο Ρ Ι Α*
1.      ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΑΧ  30
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
βαθμός επί 1

έως 20
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ


4
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)
άριστη γνώση
3
πολύ καλή γνώση
2
 καλή γνώση
1
2.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΑΧ  30
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για τα πρώτα 5 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 1)
5
Για τα επόμενα 10 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)
5
Για τα επόμενα 20 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 0,25)
5
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


προϊσταμένου Διεύθυνσης
(max  5 έτη  x 2 μόριο για κάθε έτος)
10
προϊσταμένου Τμήματος
(max  5 έτη  x 1 μόριο για κάθε έτος)
5
3.    ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΧ 30
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ


30
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

25
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ


20
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

15
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998

15
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

20
4.    ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών)

MAX 10
Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00

2
Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 - 9,00

4
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 – 9,50

6
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 – 9,80

8
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 – 10,00

10
5.    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΠΟΙΝΕΣ


Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών

-10
·         Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη
·         Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής Προϊστάμενου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη
·         Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της

-20
·         Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς
·         Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

-30
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕΚ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α
Μ Ο Ρ Ι Α*
  1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΑΧ  20
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
βαθμός επί 0,70

έως 14
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)
άριστη γνώση
3
πολύ καλή γνώση
2
 καλή γνώση
1
  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΑΧ  25
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Για τα πρώτα 10 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 1,25)
12,5
Για τα επόμενα 25 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)
12,5
  1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΧ  25
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

25
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

20
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

15
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998

15
  1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών)

MAX 10
Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00

2
Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 - 9,00

4
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 – 9,50

6
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 – 9,80

8
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 – 10,00

10
  1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

20
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ(έως 5)

Για κάθε τέκνο x 4
20
  1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΠΟΙΝΕΣ


Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών

-10
Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη

-20
  • Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς
  • Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

-30ΠΙΝΑΚΑΣ IV
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣΚ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α
Μ Ο Ρ Ι Α*
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΕΓΓΑΜΟΣ

2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Για κάθε τέκνο x 4

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκ νέου λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια 
……
……

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου