Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Εξώδικο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων για παραβίαση της12ωρης συνεχούς ανάπαυσης


ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του ΔευτεροβΑθμιου Επαγγελματικού ΣωματεΙου, με την επωνυμΙα «ΠανελλΗνια ΟμοσπονδΙα ΔασοφυλΑκων ΔημοσΙων ΥπαλλΗλων», Οπως αυτΗ νομΙμως εκπροσωπεΙται και με Εδρα την ΑθΗνα, οδΟς ΚουμουνδοΥρου, αριθμΟς 37.προς

ΤΟΥΣ κ.κ. ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:

1) ΑΙΓΑΙΟΥ, που εδρεΥει στΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ.

2) ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεΥει στΟ νΕο ΨΥΧΙΚΟ.

3) ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑς, που εδρεΥει στΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

4) ΘΕΣΣΑΛΙΑς – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑς, που εδρεΥει στη ΛΑΡΙΣΑ.

5)   ΚΡΗΤΗΣ, που εδρεΥει στΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

6) ΜακεδονΙας - ΘρΑκης, που εδρεΥει στη ΘεσσαλονΙκη.

7) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑς ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, που εδρεΥει στηΝ ΠΑΤΡΑ.


  ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
             I.        Στον ΥπουργΟ περιβΑλλοντος, ενΕργειασ ΚΑΙ κλιματικης αλλαγησ.
           II.        ΣΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.
         III.        στις ΔασικΕς μονΑδες της χΩρας.


                                                                                   
Με την με αριθμό 169558/1675/27-4-2012 (ΑΔΑ: Β4960-Υ0Ξ) απόφαση του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, δόθηκαν εντολές στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, άνευ μεταβιβάσεως της σχετικής αρμοδιότητας από τον εκ του Νόμου αρμόδιο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι Δασικές Υπηρεσίες της Χώρας να λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με βάρδιες, στις οποίες θα συμμετέχει μόνον το προσωπικό που υπάγεται στους κλάδους ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, ΥΕ Δασοφυλάκων, χωρίς συμμετοχή στις βάρδιες του υπολοίπου προσωπικού των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολογικού), ΤΕ Δασοπόνων και του Διοικητικού Προσωπικού των ίδιων Υπηρεσιών.
Ήδη, οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, υπακούοντας στις μη σύννομες εντολές του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξέδωσαν, άνευ μεταβιβάσεως της σχετικής αρμοδιότητας από τον εκ του Νόμου αρμόδιο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις, με αριθμούς 42498/25-5-2012 Μακεδονίας-Θράκης, 28795/2261/30-5-2012 Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 3557/107898/31-5-2012 Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 24051/21795/8-6-2012 Αττικής, 45071/3431/23-5-2012 Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 20153/2065/10-5-2012 Αιγαίου και 7215/13-6-2012 Κρήτης, κανονιστικές αποφάσεις τους, με τις οποίες θέσπισαν την επί εικοσιτετραώρου βάσεως λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών της ευθύνης τους, με βάρδιες, στις οποίες συμμετέχει μόνον το προσωπικό που υπάγεται στους κλάδους ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, ΥΕ Δασοφυλάκων, χωρίς συμμετοχή στις βάρδιες του υπολοίπου προσωπικού των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολογικού), ΤΕ Δασοπόνων και του Διοικητικού Προσωπικού των ίδιων Υπηρεσιών.
Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ανεξαρτήτως του ότι πάσχουν νομικά, για τους λόγους που αναλυτικά έχουμε ήδη εκθέσει, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο έχουμε προσφύγει άμεσα για ακύρωσή τους, προκαλούν αφενός τα ουσιαστικά προβλήματα, όπως αυτά σας τα έχουμε εκθέσει και στην από 2 Ιουλίου 2012 Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία μας, αφετέρου πάσχουν και νομιμότητας, για τους παρακάτω λόγους, του οποίους και αναλύουμε:
Στις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 88/1999 (Φ.Ε.Κ. 94 τ.Α΄/13-5-1999) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ», ορίζεται ρητώς, ότι: «Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δώδεκα 12 συνεχείς ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα» (βλ. συνημμένο υπό στοιχείο 1).
Σε εκτέλεση των 169558/1675/27-4-2012 (Α.Δ.Α.:Β49600ΥΟΞ) & 169556/1673/27-4-2012 (ΦΕΚ1538/Β/2012) αποφάσεων του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και των προαναφερόμενων αποφάσεων των Γεν. Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και προς υλοποίηση του «Προγράμματος Δασοπροστασίας 2012 – λειτουργίας Δασικών Υπηρεσιών», εκδόθηκαν, από τους Προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών, τα Προγράμματα Επιφυλακής.
Σύμφωνα με τα εκδοθέντα Προγράμματα Επιφυλακής και κατόπιν απλής και μόνο ανάγνωσής τους, αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα, ότι τα προγράμματα επιφυλακής αντίκεινται ευθέως στα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999, καθ΄ όσον, οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Γεωτεχνικών – Δασοφυλάκων και ΥΕ Δασοφυλάκων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2012 και απασχολούνται σε απογευματινή καθημερινή εργασία (14.00 με 22.00), την επομένη εργάσιμη ημέρα προσέρχονται κανονικά στην εργασία τους (07.00 με 15.00), χωρίς να έχει παρέλθει 12ωρη συνεχής ανάπαυση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εν λόγω άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999. Βάσει του προαναφερθέντος άρθρου, η νόμιμη προσέλευση του Δασοφύλακα στην πρωινή του εργασία, μετά από εκτέλεση απογευματινής υπηρεσίας την προηγούμενη ημέρα, θα πρέπει να είναι η 10η πρωινή.
Εξ ετέρου, όπως εμφαίνεται από τα εκδοθέντα προγράμματα, υπάλληλος των κλάδων ΔΕ Γεωτεχνικών – Δασοφυλάκων ή ΥΕ Δασοφυλάκων, που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2012, απασχολείται σε απογευματινή εργασία καθημερινής (Παρασκευή 14.00 με 22.00) και την επομένη, ημέρα Σάββατο, προσέρχεται για πρωινή εργασία (07.00 με 15.00), πράγμα που επίσης είναι αντίθετο στο πιο πάνω άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999. Βάσει του προαναφερθέντος άρθρου, η νόμιμη προσέλευση του Δασοφύλακα στην πρωινή του εργασία (Σάββατο), μετά από εκτέλεση απογευματινής υπηρεσίας την προηγούμενη ημέρα (Παρασκευή), είναι η 10η πρωινή.
Η θέση, εκ μέρους των Διοικητικών Οργάνων, ότι το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2012, όπως αυτό έχει παρανόμως καθιερωθεί, με τις ανωτέρω παράνομες αποφάσεις, εκτελείται χωρίς προβλήματα και με αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να θεωρηθεί, εκτός των λόγων που προβάλλονται στην αίτηση αναστολής εκτέλεσης και στην αίτηση ακύρωσης που έχουμε καταθέσει, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και στην από 2 Ιουλίου 2012 Εξώδική Δήλωση - Διαμαρτυρία μας, ως εσφαλμένη και αυθαίρετη.
Επειδή επομένως όλα ανεξαιρέτως τα εκδοθέντα προγράμματα επιφυλακής των Προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δ/σεων Δασών άνευ Δασαρχείων κρίνονται ως παράνομα, επειδή αντίκεινται στα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999 (Φ.Ε.Κ. 94 τ.Α΄/13-5-1999) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.».
Για όλους τους παραπάνω λόγους, διαμαρτυρόμενοι εντονότατα για την κατάφωρη παραβίαση, εκ μέρους των Δασικών Υπηρεσιών, του ανωτέρω άρθρου 3 του Π.Δ. 88/1999.

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

1.   Την άμεση ανάκληση όλων ανεξαιρέτως των εκδοθέντων προγραμμάτων επιφυλακής, των Προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δ/σεων Δασών άνευ Δασαρχείων, που εποπτεύετε, τα οποία, κατά τα παραπάνω εκδόθηκαν όλως παρανόμως, παραβιάζουν τη συνταγματική επιταγή για συνεχή βελτίωση της προστασίας των Δασών και του εν γένει Φυσικού Περιβάλλοντος, αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 88/1999 (Φ.Ε.Κ. 94 τ.Α/13-5-1999) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» και προκαλούν ηθική και υλική βλάβη στους υπαλλήλους των κλάδων ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων και ΥΕ Δασοφυλάκων, τους οποίους εκπροσωπούμε και
2.   Την καταβολή σχετικής υπερωριακής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των κλάδων ΔΕ Γεωτεχνικών – Δασοφυλάκων και ΥΕ Δασοφυλάκων, ανά Δασαρχείο και ανά Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείων, που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2012, κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Περαιτέρω, λόγω του ότι οι αυξανόμενες ανάγκες προστασίας και φύλαξης των Δασών και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος απαιτούν άμεσης αντιμετώπισης, προτείνουμε:
1.    Κατάρτιση νέου προγράμματος, επί τη βάσει της οργανικής διάρθρωσης των Δασικών Υπηρεσιών (Δασαρχεία – Δασονομεία – Δασοφυλάκεια) και με τη συμμετοχή όλων των κλάδων των Δασικών Υπαλλήλων, στην τρέχουσα, υπολειπόμενη, αντιπυρική και όχι μόνο περίοδο, με απογευματινές υπηρεσίες, συνεχείς περιπολίες και ενέδρες, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης του 2011, η οποία θα επικαιροποιηθεί.
2.    Ενίσχυση του Δασικού Προσωπικού, έτσι ώστε τα Δασονομεία και τα Δασοφυλάκεια να είναι στελεχωμένα επί 16ώρου βάσεως, προβλεπομένων βεβαίως και των σχετικών αδειών και των αδειών ανάπαυσης του προσωπικού τους.
3.    Λειτουργία επί 16ωρο των Δασικών Μονάδων και των υποκείμενων σε αυτές υπηρεσιακών μονάδων (Δασονομεία, Δασοφυλάκεια), με τη συμμετοχή και του Διοικητικού Προσωπικού, με στόχο την συνεχή και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.
4.    Κάθε Υπηρεσία μπορεί να ρυθμίσει την ανάγκη στελέχωσης των απογευματινών συνεργείων επιφυλακής, ανάλογα με τις υποκείμενες υπηρεσιακές μονάδες της (Δασονομεία, Δασοφυλάκεια) και το προσωπικό που διαθέτει για την εύρυθμη λειτουργία της. Για κάθε υπάλληλο δεν μπορούν να ξεπερνούν, τις τρεις ημέρες συμμετοχής του ανά μήνα σε απογευματινές επιφυλακές, τη μια μέρα ανά μήνα εργασία τα Σάββατα και τις δεκαέξι ώρες εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, όπως ο Νόμος προβλέπει και.
5.    Πρόβλεψη για την ανάλογη αποζημίωση των συμμετεχόντων υπαλλήλων.

Σε διαφορετική περίπτωση, καθιστούμε από κάθε άποψη υπεύθυνους, τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Δασών άνευ Δασαρχείων, για οποιαδήποτε ηθική ή υλική βλάβη των Δασοφυλάκων και για κάθε ανεπανόρθωτη βλάβη του Δασικού και εν γένει Φυσικού Περιβάλλοντος της Χώρας και της δημόσιας περιουσίας, εξ αιτίας των παραπάνω πρόδηλα μη νόμιμων εκδοθέντων Προγραμμάτων Επιφυλακής των Προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Δασών άνευ Δασαρχείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.-


Κοιν.: Προς τα μέλη μας.
Έδρες τους.

                                                                                              Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Εξωδίκως Δηλούσας Ομοσπονδίας
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             Γεώργιος Παπαδιάς                                  Αλέξανδρος Φλώτσιος