Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Αίτηση μετάταξης ΥΕ Δασοφυλάκων

Κατόπιν της ψήφισης του Ν. 4280/2014 ο οποίος πήρε ΦΕΚ Α’ 159/8-8-2014 καλούνται όλοι οι συνάδελφοι ΥΕ Δασοφύλακες, να υποβάλουν σχετικές Αιτήσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την δημοσίευση του Νόμου (8-8-2014), προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 3208/2003 και να ολοκληρωθεί η μετάταξή τους στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων.

Ακολουθεί υπόδειγμα σχετικής Αίτησης.