Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Ρυθμίσεις θήρας περιόδου 2014-2015


112022_2168 by omospondia

Μετάταξη των υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων

Στο άρθρο 61 (σελ. 57) του νέου δασικού νομοσχεδίου που ψηφίσθηκε χθες, προβλέπεται οτι η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003, εφαρµόζεται αναλόγως και για όλους τους υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων, των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι ΥΕ Δασοφύλακες, για να ενταχθούν στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων απαιτείται αίτηση τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών η οποία αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Ακολουθεί το φηφισθέν Νομοσχέδιο: