Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Τροποποίηση & Συμπλήρωση των άρθρων 268 και 271 του Δασικού Κώδικα περί υλοτομιών

Σε νομοσχέδιο με τίτλο Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις“ περιέχεται και τροπολογία σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Δασικού Κώδικα που αφορούν τις παράνομες υλοτομίες, την διακίνηση των υλοτομούμενων  δασικών προϊόντων και οι δικονομικές διατάξεις που αφορούν τα παραπάνω αδικήματα.
Το σχέδιο της κατατιθέμενης τροπολογίας έχει ως εξής:


Άρθρο 1
Το άρθρο 268 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 268. – Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων -Παράνομη κλαδονομή – Παράβαση αστυνομικών διατάξεων.
1. α) Ο οποισδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση ή προξενών οιαδήποτε φθορά, β) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υλοτομίας, ή έγκριση ατελούς υλοτομίας ή εγκατάσταση από τη δασική αρχή, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών, και χωρίς αδεία του ιδιοκτήτη ή του διακατόχου του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα δυνάμει αδείας, ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής, ή αδείας και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί του τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις, δ) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα πριν την εξέλεγξη ή μετά από αυτήν από τον τόπο της εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης αποθήκευσης ή από αυτόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του πρωτοκόλλου εξελέγξεως, του δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις περιπτώσεις όπου δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το μεταφερόμενο ποσό, ε) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα μεταφοράς καθώς και ο κάτοχος των παρανόμως μεταφερόμενων δασικών προϊόντων, εφόσον ειδικές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν ορίζουν άλλως, τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία, ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ.
2. Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 200 ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 381 και 382 του ποινικού κώδικα. Ως επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιο.
3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περ. β έως και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από την τέλεση αυτών στο δάσος ζημία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.
4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, εκτός εάν η από την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζημία είναι μεγαλύτερη των 200 ευρώ, οπότε τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί κλαδονομής διατάξεων του άρθρ. 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.
6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο καταργείται.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά ή αστυνομικά όργανα τα δασικά προϊόντα:».
β) Το εδάφιο στ της παρ. 1 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρ. 165 καθοριζομένου μισθώματος».
γ) Η παρ. 2 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) τροποποιείται ως εξής:
«2. Τα ως άνω κατασχόμενα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεση διατίθενται άνευ δημοπρασίας από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου, είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίας είτε σε ανεγνωρισμένους συνεταιρισμούς, κατά προτίμηση υπαλλήλων του Κράτους, επί καταβολή τιμήματος, ίσου με το πενταπλάσιο του μισθώματος του οριζομένου υπό του ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από αυτούς τίμημα οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα δεν είναι αναγκαία στους ανωτέρω οργανισμούς, ιδρύματα, κλπ. εκποιούνται ταύτα με πρόχειρη δημοπρασία, εγκρινομένη από τον αρμόδιο δασάρχη και προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος μετά τη διενέργεια δύο δημοπρασιών εφόσον πρόκειται για καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του άρθρου 168 του Ν.Δ 86/69. Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το καταβλητέο τίμημα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Για τις λοιπές κατηγορίες ξυλείας έχει ανάλογη εφαρμογή το εδ δ της παρ. 1 του άρθρου 138 του Ν.Δ 86/69. Το κατά τα άνω τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα, προκειμένου περί προϊόντων μη δημοσίων δασών αποδίδεται στο ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε από οιαδήποτε άλλη αιτία για τη γενομένη στο δάσος του υλοτομία».
δ) Η παρ. 3 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδικήματος, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία και μεταφορά καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.
Εάν διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τα κατασχεθέντα μέσα μεταφοράς οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής στον χώρο αυτό, όπου παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης.
Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους για τη φύλαξή τους, μέχρι εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων παραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντασσομένης σχετικής Έκθεσης παράδοσης και παραλαβής.
Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση. ‘Άλλως τα κατασχεθέντα μέσα όπως και τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκποιήσεως αδέσποτων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων»,
ε) Η παρ. 4 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το ως άνω τίμημα από την εκποίηση, ως και το τίμημα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών».
στ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Επίσης επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας, ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπομένης από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.
Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση του Δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιον του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, για 5 ημέρες.Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχο του μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου.
Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.»


Δελτίο Τύπου σχετικά με τις νέες δηλώσεις κου Κύρτσου στις 26-2-2013 περί 8.000 αγροφυλάκωνΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
PANHELLENIC FEDERATION OF FOREST GUARDS STATE OFFICERS - P.F.F.G.S.O.
Τακτικό μέλος της
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10937 – Αθήνα – Τηλ. & Φαξ: 210.5244804
http://omospondiadasofylakon.blogspot.gr  e-mail: dasofylakes@gmail.com 

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελικά ο κος Κύρτσος δεν κάνει λάθος. Αρχικά και καλοπροαίρετα πιστέψαμε ότι η συνεχείς
αναφορές του  κου Κύρτσου,  πότε  για  10.000 και  πότε  για  8.000 αγροφύλακες,  οφείλονται σε
ελλειπή πληροφόρησή του.  Όμως  και πάλι  με την νέα, τελευταία  αναφορά του  περί  8.000.
αγροφυλάκων, σήμερα Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, σε πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ και στο απογευματινό
Δελτίο Ειδήσεων της ΕΤ3,  αποδεικνύεται  πλέον ότι δεν πρόκειται περί παραπληροφόρησης, αλλά
για  συνεχιζόμενης και  εσκεμμένης συκοφάντησης εργαζομένων,  που προσέφεραν τόσο κατά την
θητεία τους στην πρώην αγροφυλακή, όσο και  εδώ δύο χρόνια  που έχουν μεταταχθεί και
ενσωματωθεί στην Δασική Υπηρεσία.  Δικαιούμαστε πλέον να πούμε,  ότι  οι  ψευδείς και  συνεχείς
αναφορές  του κου Κύρτσου κατά εργαζομένων,  απορρέει προφανώς από προσωπικές εμπάθειες
και καμιά σχέση δεν έχουν με επαγγελματική δημοσιογραφία και εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ.

Επαναλαμβάνουμε  (ελπίζουμε για τελευταία φορά)  για τον κο Κύρτσο ότι,  με  το άρθρο 21
του Ν.3938/2011 ενσωματώθηκαν 1.200 περίπου πρώην αγροφύλακες στις δασικές υπηρεσίες και
κατατάχθηκαν στον κλάδο των Δασοφυλάκων.  Οι συνάδελφοι αυτοί ενσωματώθηκαν στον κλάδο
των Δασοφυλάκων ψυχή και σώματι  και προσφέρουν έργο, υπερασπίζοντας το Δημόσιο
Συμφέρον,  την Δημόσια  Περιουσία  και την αγροτική ασφάλεια. Αν η προάσπιση του Δημοσίου
Συμφέροντος δεν βολεύει τον κο Κύρτσο, δεν φταίμε εμείς.

Σε κάθε περίπτωση εμείς,  ως συνδικαλιστικό όργανο,  οφείλουμε να παρεμβαίνουμε όταν
βλάπτεται ή κατασυκοφαντείται ο κλάδος μας. Η αρμόδια Ειδική Γραμματεία Δασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ως κρατικό θεσμικό όργανο οφείλει επιτέλους να παρέμβει και αυτή. Εκτός και αν ο επικεφαλής της
Ειδικής Γραμματείας Δασών και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που τον «πλαισιώνουν», θεωρούν ότι
οι μεταταχθέντες υπάλληλοι της πρώην αγροφυλακής και νυν Δασοφύλακες των Δασικών
Υπηρεσιών, είναι αποπαίδια και αδιαφορούν για την ύπαρξή τους. Φαίνεται ότι στην Ειδική
Γραμματεία Δασών ασχολούνται με πιο «σοβαρά» θέματα όπως προγράμματα δασοπροστασίας
με  την συμμετοχή «ειλώτων» και «πληβείων», νομίζοντας ότι όλα βαίνουν καλώς στις Δασικές
Υπηρεσίες.

Την επόμενη φορά που θα καταγραφεί δημόσια συκοφαντία κατά του κλάδου μας, θα
καταστήσουμε ηθικό αυτουργό την Ειδική Γραμματεία Δασών, η οποία οφείλει κάποια στιγμή να
μας ανοίξει την «βαριά» πόρτα της και να μας ακούσει.
Κατά τα λοιπά, οψόμεθα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
  Ο Πρόεδρος               Ο Οργανωτικός Γραμματέας       Ο Γεν. Γραμματέας
          Τ.Υ.                                 Τ.Υ                                            Τ.Υ.
Γεώργιος Παπαδιάς      Κων/νος Κατσούδας                Αλέξανδρος Φλώτσιος
Δασαρχείο Πεντέλης  Δασαρχείο Θεσ/νίκης                  Δ/νση Δασών Αθηνών
τηλ. 6977285460           τηλ. 6944645537                        τηλ. 697434789