Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Συµπληρωµατικές διευκρινήσεις για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αθήνα, 27  Ιουνίου2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ                                                               Αριθ. Πρωτ. : 132387/3272
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ&                                          ΠΡΟΣ:  Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                          - Γραφεία Γενικών Γραµµατέων
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ&                              - Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ασών&
∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             Αγροτικών Υποθέσεων
ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                                  Έδρες τους
Tαχ. ∆/νση: Χαλκοκονδύλη31
Ταχ. Κώδικας: 101 64, ΑΘΗΝΑ                                                ΚΟΙΝ:  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Πληροφορίες: Σ. Κολλάρου, Ε. Γκουντούφας
Τηλέφωνα: 210-2124564, 2124695
e-mail : s.kollarou@prv.ypeka.gr
FAX : 210 5244135

Θέµα: Συµπληρωµατικές διευκρινήσεις για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας
έτους 2013.

ΣΧΕΤ.: 1.  Η  αρ.  πρ. 129967/1989/23-4-2013 (ΦΕΚ  Β΄1041)  απόφαση  Υπουργού ΠΕΚΑ«Καθιέρωση υπερωριακής  κλπ  εργασίας  για  την  εξυπηρέτηση  του  Προγράµµατος  ∆ασοπροστασίας2013  και κατανοµή πιστώσεων» (Α∆Α: ΒΕΝ00-3ΡΕ)
2.  Η  αρ.  πρ. 130730/2187/8-5-2013  εγκύκλιος  της  Ειδικής  Γραµµατείας  ∆ασών«Υλοποίηση  του
Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους2013» (Α∆Α: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ)

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  σχετικών  και  κατόπιν  ερωτηµάτων  που  µας  τέθηκαν  σχετικά  µε  την
υλοποίηση  του  Προγράµµατος  ∆ασοπροστασίας  έτους2013,  και  προκειµένου  αυτό  να ολοκληρωθεί  µε  τον αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο, διευκρινίζουµε τα εξής:
•  Τα  περίπολα  στα  ∆ασαρχεία  και  τις  ∆/νσεις  ∆ασών  άνευ  ∆ασαρχείων  αποτελούνται  από  δύο(2)  άτοµα  µε  τη  δυνατότητα  συµµετοχής  και  τρίτου  ατόµου  στις  περιπτώσεις  των  υπηρεσιών  όπου υπάρχει  επάρκεια  διαθέσιµου  προσωπικού,  επάρκεια  κατανεµηµένων  πιστώσεων  και  µε  την προϋπόθεση  ότι  οι  πραγµατοποιούµενοι  έλεγχοι  θα  είναι  συνεχείς  και  αδιάλειπτοι  και  δε  θα δηµιουργείται πρόβληµα στην απρόσκοπτη καθηµερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Επιπλέον, δίνεται η  δυνατότητα,  τηρουµένων  βέβαια  των  προαναφερθέντων  προϋποθέσεων,  εκποµπής  και  δεύτερου περιπόλου εφόσον υπάρχει αιτιολογηµένη ανάγκη και διαθέσιµο προσωπικό και όχηµα.
•  Στις  περιπτώσεις  όπου  τα  οχήµατα  των  υπηρεσιών  δεν  επαρκούν  για  την  υλοποίηση  των
προγραµµατισµένων  περιπόλων  ή  για  την  µετακίνηση  υπαλλήλων  για  συµµετοχή  τους  στο
πρόγραµµα άλλων δασικών υπηρεσιών, τότε δίνεται η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών οχηµάτων των
συµµετεχόντων  υπαλλήλων.  Η  χιλιοµετρική  αποζηµίωση  των  υπαλλήλων  που  µετακινούνται  από
την  έδρα  τους  µε  ΙΧ  για  την  εξυπηρέτηση  του  προγράµµατος  καλύπτεται  από  τον  ΚΑΕ0711  του Τακτικού  Προϋπολογισµού.  Φέτος,  για  τον συγκεκριµένο ΚΑΕ  έχουν  προβλεφθεί  επιπλέον24.000€  ανά Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση για την κάλυψη τέτοιων έκτακτων αναγκών.
•  Στην  ανωτέρω(2)  σχετική,  έχει  γραφτεί  προφανώς  εκ  παραδροµής  ότι  στα  εποχούµενα  περίπολα των  ∆/νσεων  ∆ασών  Συντονισµού& Επιθεώρησης,  των  ∆/νσεων  ∆ασών  µετά  ∆ασαρχείων  και  των ∆/νσεων  Αναδασώσεων  συµµετέχουν“δασικοί  υπάλληλοι”,  ενώ  το  ορθό  είναι  ότι  συµµετέχει  ένας δασικός  υπάλληλος  και  ένας  οδηγός  ή  ένας  υπάλληλος  που  φέρει  άδεια  οδήγησης  ΚΥ  οχήµατος (ανεξάρτητα του αν είναι δασικός υπάλληλος ή όχι).
•  Οι  υπάλληλοι  του  κλάδου  ∆Ε  ∆ασοφυλάκων  Β΄,  καθώς  κι  όλοι  οι  υπόλοιποι  κλάδοι  οι  οποίοι παρέχουν  απογευµατινή  εργασία  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε  αποφάσεις  των  Γεν.  Γραµµατέων  των Αποκεντρωµένων  ∆ιοικήσεων,  δύναται  να  παρέχουν  και  υπερωριακή  εργασία  κατόπιν αιτιολογηµένης  απόφασης  του  Προϊσταµένου  της  κάθε  Υπηρεσίας,  προκειµένου  να  επιτευχθεί  η πλήρης υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος.
•  Τέλος,  τονίζεται  για  µία  ακόµη  φορά  ότι  ο  πίνακας  στο  Παράρτηµα  Ι  της  υπ’  αρ. 130730/2187/8-5- 2013 εγκυκλίου της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών είναι ενδεικτικός κι ότι ο αριθµός των υπαλλήλων που  θα  συµµετέχουν  στις  επιφυλακές  ανά  οργανική  µονάδα  τις  καθηµερινές,  τις  Κυριακές  και  τις εξαιρέσιµες  εξαρτάται  από  τον  αριθµό  των  διαθέσιµων  υπαλλήλων(κατά  κατηγορία  και  κλάδο,  όπως  προβλέπεται  η  συµµετοχή  τους),  την  επάρκεια  των  διατιθέµενων  πιστώσεων,  την  εξασφάλιση της  απρόσκοπτης,  συνεχούς  και  καθηµερινής  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  δίνοντας  πάντοτε  σαφή προτεραιότητα  στις  υπηρεσίες  ελέγχου,  δηλαδή  στις  ∆/νσεις  ∆ασών  άνευ  ∆ασαρχείων  και  στα ∆ασαρχεία.
Ο  λειτουργικός  τρόπος  µε  τον  οποίο  οι  συµµετέχοντες  υπάλληλοι  θα  εργάζονται  για  την  υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας και την εκποµπή των απαραίτητων περιπόλων, ηµερήσιων και εποχικών, επαφίεται  στο  περιεχόµενο  των  αποφάσεων  των  Προϊσταµένων  των  ∆ασαρχείων  και  των  ∆/νσεων  ∆ασών ανευ  ∆ασαρχείων.  Οι  αποφάσεις  αυτές  θα  πρέπει  να  διέπονται  από  αίσθηµα  ισότιµης  και  ορθής  µεταχείρισης όλων  των  υπαλλήλων  µε  γνώµονα  την  εύρυθµη  λειτουργία  της  υπηρεσίας,  τον  κλάδο,  τα  καθήκοντα  και  τις υπηρεσιακές ευθύνες αυτών αλλά και την αποφυγή δηµιουργίας κλίµατος αντιδικιών και προστριβών.
Ο  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ
Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ