Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Νέα έντυπα κατασχέσεων και πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.


Μετά και από την ψήφιση του Ν. 4138/2013 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων, είχε τονίσει την ανάγκη να εκδοθούν από την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Δασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. νέα επικαιροποιημένα Έντυπα Κατασχέσεων κ.λ.π. Τότε μας λοιδόρησαν και μας κατηγόρησαν ως απαιτητικούς και ράθυμους. Επιτέλους με καθυστέρηση δύο μηνών αυτό κατέστη δυνατό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η έκδοση των νέων Εντύπων αποδεικνύει το δίκαιο των αιτημάτων μας.
Ακολουθούν τα νέα Έντυπα, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε.


ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Στ… ………………………………… σήμερα την …… του μηνός …………………………………… του έτους …………… ημέρα ………………………… και ώρα ………… ο/η υπογεγραμμένος/η ……………………………………………………… Δασοφύλακας του Δασοφυλακείου …………………………………., Δασονομείου ………………………………., Δασαρχείου/Δ-νσης Δασών άνευ Δασαρχείου …………………………………………, της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγρ. Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ………………………………………………………. και παρουσία τ… ………………………………………………………………………………. διαπίστωσα ότι ο/η …………………………………………………………………………… κάτοικος …………………………………… προέβη σε παράνομη υλοτομία και μεταφορά Δασικών προϊόντων και ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4138/2013, κατέσχεσα στα χέρια του, τα παρακάτω πειστήρια:
1.     Τα δασικά προϊόντα ήτοι:
Α……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.      Τα μεταφορικά μέσα, εργαλεία. Όργανα και σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παράνομη μεταφορά Δασικών προϊόντων ήτοι:
Α……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Δ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ε. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με αριθμό ……………………………………………………………………………………
Ζ. Δίπλωμα οδήγησης του οδηγού του οχήματος με αριθμό ……………………………………………………………………
Σημειώσεις – επεξηγήσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υπό στοιχείο Ε και Ζ πειστηρίων
Ο οδηγός του οχήματος κ. …………………………………………………… ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ τα υπο στοιχεία
Ε            και Ζ             πειστήρια ισχυριζόμενος ότι:
1.            Το όχημα δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας ……………………………………………………………
2.            Δεν έχει μαζί του την άδεια κυκλοφορίας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να την προσκομίσει
στο Δασαρχείο/Δ-νση Δασών ………………………………………………………… την επόμενη της σήμερον ……………         
3.            Δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης   …………………………………………………………………………………………………
4.            Δεν έχει μαζί του το δίπλωμα οδήγησης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να την προσκομίσει στ.. Δασαρχείο/Δ-νση Δασών άνευ Δασαρχείου …………………………………την επόμενη της σήμερον ………………
Η παρούσα αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο καθ’ ού η κατάσχεση
Ο/Η Β΄Ανακριτικός υπάλληλος
ή οι μάρτυρες
Ο/Η ενεργήσας/σα την κατάσχεση
    ………………………………               ……………………………………….                  …………………………………………….
            
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ
Το κατασχεθέν μεταφορικό μέσο παραδόθηκε προς φύλαξη στον …………………………………………………………………κάτοικο ………………………………………… ως μεσεγγυούχο.
Από το κατασχεθέν όχημα αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας
Ο μεσεγγυούχος ευθύνεται για την φύλαξη των κατασχεθέντων μέχρι την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης με την οποία ή θα του αποδοθούν ή θα δημευθούν τα κατασχεθέντα.
Σε περίπτωση δήμευσης, οφείλει να τα παραδώσει στον χρόνο και στον χώρο που θα του υποδειχθεί από την οικεία Δασική Υπηρεσία, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής.
Η παρούσα αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:
             Ο                                     Οι                                  Ο/Η
   Μεσεγγυούχος                  Μάρτυρες                παραδίδων/δουσα
                                                                                τα κατασχεθέντα
………………….             ...….…………..
                                          …………………           …………………….
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ………………………………
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ……………………………………
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ………………………………
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ……………………………
Δασοφυλάκειο ……………………………


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Στο Αστυνομικό Τμήμα ……………………………………………… σήμερα την ……………………… του μηνός
…………………………………… του έτους …………… ημέρα ………………………… και ώρα ………… ο/η υπογεγραμμένος/η ……………………………………………………… Δασο……………… του Δασαρχείου/Δ/νσης
Δασών άνευ Δασαρχείου ……………………………………, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4138/2013, παραδίδω στον/στην Αστυ………………(ονοματεπώνυμο) ……………………………………………………………και σύμφωνα με την από ……/……/………… Έκθεση Κατάσχεσης του/της Δασο………………………………… (ονοματεπώνυμο) …………………………………………………………… του Δασαρχείου/ Δ/νσης Δασών άνευ Δασαρχείου ……………………………………………………………… τα παρακάτω:
1.    ………………………………………………………………………………………………
2.    ………………………………………………………………………………………………
3.    ………………………………………………………………………………………………
4.    ………………………………………………………………………………………………


Ο/Η ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ/ΟΥΣΑ
Ο/Η ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ/ΟΥΣΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν θα κοινοποιείται στη Δ/νση Δασών καθώς και στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ……………………………………………………………………………..
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ…………………………………………………………
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ………………………………………………………………
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ………………………………………………
Δασοφυλάκειο ................................

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ
(συντάσσεται ύστερα από απόφαση δικαστηρίου)

Στ…  …………………………………σήμερα την ……… του μηνός………………………………… του έτους 201…  ημέρα
………………………… και ώρα ………… ο/η υπογεγραμμένος/η ……………………………………………………… Δασο……………… του Δασαρχείου/Δ/νσης Δασών άνευ Δασαρχείου ……………………………………, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. …………………… Δικαστικής Απόφασης του ………… (αναφέρεται ο τίτλος του Δικαστηρίου)… προσκάλεσα τον …………………………………………………………………… κάτοικο ………………………… και ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4138/2013, αποδίδω τα:
Α. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Δ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
τα οποία είχαν κατασχεθεί με την από …………………………… Έκθεση Κατάσχεσης του Δασαρχείου/Δ-νσης Δασών άνευ Δασαρχείου ……………………………………, για παραβάσεις του άρθρου 268 του Ν.Δ. 86/69 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4138/2013.
Η παρούσα αναγνώσθηκε, Βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:


Ο/Η ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ/ΟΥΣΑ
Ο/Η ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ/ΟΥΣΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν θα κοινοποιείται στη Δ/νση Δασών καθώς και στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών


Πρωτότυπη έκδοση από http://dasarxeio.com/  
Τα έντυπα βρίσκονται και στη σελίδα http://dasarxeio.com/2013/05/20/729-2/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου