Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Συµπληρωµατικές διευκρινήσεις για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αθήνα, 27  Ιουνίου2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ                                                               Αριθ. Πρωτ. : 132387/3272
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ&                                          ΠΡΟΣ:  Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                          - Γραφεία Γενικών Γραµµατέων
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ&                              - Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ασών&
∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             Αγροτικών Υποθέσεων
ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                                  Έδρες τους
Tαχ. ∆/νση: Χαλκοκονδύλη31
Ταχ. Κώδικας: 101 64, ΑΘΗΝΑ                                                ΚΟΙΝ:  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Πληροφορίες: Σ. Κολλάρου, Ε. Γκουντούφας
Τηλέφωνα: 210-2124564, 2124695
e-mail : s.kollarou@prv.ypeka.gr
FAX : 210 5244135

Θέµα: Συµπληρωµατικές διευκρινήσεις για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας
έτους 2013.

ΣΧΕΤ.: 1.  Η  αρ.  πρ. 129967/1989/23-4-2013 (ΦΕΚ  Β΄1041)  απόφαση  Υπουργού ΠΕΚΑ«Καθιέρωση υπερωριακής  κλπ  εργασίας  για  την  εξυπηρέτηση  του  Προγράµµατος  ∆ασοπροστασίας2013  και κατανοµή πιστώσεων» (Α∆Α: ΒΕΝ00-3ΡΕ)
2.  Η  αρ.  πρ. 130730/2187/8-5-2013  εγκύκλιος  της  Ειδικής  Γραµµατείας  ∆ασών«Υλοποίηση  του
Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους2013» (Α∆Α: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ)

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  σχετικών  και  κατόπιν  ερωτηµάτων  που  µας  τέθηκαν  σχετικά  µε  την
υλοποίηση  του  Προγράµµατος  ∆ασοπροστασίας  έτους2013,  και  προκειµένου  αυτό  να ολοκληρωθεί  µε  τον αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο, διευκρινίζουµε τα εξής:
•  Τα  περίπολα  στα  ∆ασαρχεία  και  τις  ∆/νσεις  ∆ασών  άνευ  ∆ασαρχείων  αποτελούνται  από  δύο(2)  άτοµα  µε  τη  δυνατότητα  συµµετοχής  και  τρίτου  ατόµου  στις  περιπτώσεις  των  υπηρεσιών  όπου υπάρχει  επάρκεια  διαθέσιµου  προσωπικού,  επάρκεια  κατανεµηµένων  πιστώσεων  και  µε  την προϋπόθεση  ότι  οι  πραγµατοποιούµενοι  έλεγχοι  θα  είναι  συνεχείς  και  αδιάλειπτοι  και  δε  θα δηµιουργείται πρόβληµα στην απρόσκοπτη καθηµερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Επιπλέον, δίνεται η  δυνατότητα,  τηρουµένων  βέβαια  των  προαναφερθέντων  προϋποθέσεων,  εκποµπής  και  δεύτερου περιπόλου εφόσον υπάρχει αιτιολογηµένη ανάγκη και διαθέσιµο προσωπικό και όχηµα.
•  Στις  περιπτώσεις  όπου  τα  οχήµατα  των  υπηρεσιών  δεν  επαρκούν  για  την  υλοποίηση  των
προγραµµατισµένων  περιπόλων  ή  για  την  µετακίνηση  υπαλλήλων  για  συµµετοχή  τους  στο
πρόγραµµα άλλων δασικών υπηρεσιών, τότε δίνεται η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών οχηµάτων των
συµµετεχόντων  υπαλλήλων.  Η  χιλιοµετρική  αποζηµίωση  των  υπαλλήλων  που  µετακινούνται  από
την  έδρα  τους  µε  ΙΧ  για  την  εξυπηρέτηση  του  προγράµµατος  καλύπτεται  από  τον  ΚΑΕ0711  του Τακτικού  Προϋπολογισµού.  Φέτος,  για  τον συγκεκριµένο ΚΑΕ  έχουν  προβλεφθεί  επιπλέον24.000€  ανά Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση για την κάλυψη τέτοιων έκτακτων αναγκών.
•  Στην  ανωτέρω(2)  σχετική,  έχει  γραφτεί  προφανώς  εκ  παραδροµής  ότι  στα  εποχούµενα  περίπολα των  ∆/νσεων  ∆ασών  Συντονισµού& Επιθεώρησης,  των  ∆/νσεων  ∆ασών  µετά  ∆ασαρχείων  και  των ∆/νσεων  Αναδασώσεων  συµµετέχουν“δασικοί  υπάλληλοι”,  ενώ  το  ορθό  είναι  ότι  συµµετέχει  ένας δασικός  υπάλληλος  και  ένας  οδηγός  ή  ένας  υπάλληλος  που  φέρει  άδεια  οδήγησης  ΚΥ  οχήµατος (ανεξάρτητα του αν είναι δασικός υπάλληλος ή όχι).
•  Οι  υπάλληλοι  του  κλάδου  ∆Ε  ∆ασοφυλάκων  Β΄,  καθώς  κι  όλοι  οι  υπόλοιποι  κλάδοι  οι  οποίοι παρέχουν  απογευµατινή  εργασία  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε  αποφάσεις  των  Γεν.  Γραµµατέων  των Αποκεντρωµένων  ∆ιοικήσεων,  δύναται  να  παρέχουν  και  υπερωριακή  εργασία  κατόπιν αιτιολογηµένης  απόφασης  του  Προϊσταµένου  της  κάθε  Υπηρεσίας,  προκειµένου  να  επιτευχθεί  η πλήρης υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος.
•  Τέλος,  τονίζεται  για  µία  ακόµη  φορά  ότι  ο  πίνακας  στο  Παράρτηµα  Ι  της  υπ’  αρ. 130730/2187/8-5- 2013 εγκυκλίου της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών είναι ενδεικτικός κι ότι ο αριθµός των υπαλλήλων που  θα  συµµετέχουν  στις  επιφυλακές  ανά  οργανική  µονάδα  τις  καθηµερινές,  τις  Κυριακές  και  τις εξαιρέσιµες  εξαρτάται  από  τον  αριθµό  των  διαθέσιµων  υπαλλήλων(κατά  κατηγορία  και  κλάδο,  όπως  προβλέπεται  η  συµµετοχή  τους),  την  επάρκεια  των  διατιθέµενων  πιστώσεων,  την  εξασφάλιση της  απρόσκοπτης,  συνεχούς  και  καθηµερινής  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  δίνοντας  πάντοτε  σαφή προτεραιότητα  στις  υπηρεσίες  ελέγχου,  δηλαδή  στις  ∆/νσεις  ∆ασών  άνευ  ∆ασαρχείων  και  στα ∆ασαρχεία.
Ο  λειτουργικός  τρόπος  µε  τον  οποίο  οι  συµµετέχοντες  υπάλληλοι  θα  εργάζονται  για  την  υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας και την εκποµπή των απαραίτητων περιπόλων, ηµερήσιων και εποχικών, επαφίεται  στο  περιεχόµενο  των  αποφάσεων  των  Προϊσταµένων  των  ∆ασαρχείων  και  των  ∆/νσεων  ∆ασών ανευ  ∆ασαρχείων.  Οι  αποφάσεις  αυτές  θα  πρέπει  να  διέπονται  από  αίσθηµα  ισότιµης  και  ορθής  µεταχείρισης όλων  των  υπαλλήλων  µε  γνώµονα  την  εύρυθµη  λειτουργία  της  υπηρεσίας,  τον  κλάδο,  τα  καθήκοντα  και  τις υπηρεσιακές ευθύνες αυτών αλλά και την αποφυγή δηµιουργίας κλίµατος αντιδικιών και προστριβών.
Ο  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ
Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

PANHELLENIC FEDERATION OF FOREST GUARDS STATE OFFICERS - P.F.F.G.S.O.
Τακτικό μέλος της
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10937 – Αθήνα – Τηλ. & Φαξ: 210.5244804

http://omospondiadasofylakon.blogspot.gr       e-mail: dasofylakes@gmail.com


Δελτίο Τύπου

Τρομοκρατική επίθεση στο Δασαρχείο Αριδαίας;

Νέο περιστατικό κατά του Δασαρχείου Αριδαίας. Τα ξημερώματα της Κυριακής άγνωστοι έβαλαν φωτιά, στον προαύλιο χώρο του Δασαρχείου με αποτέλεσμα να καούν 3 από τα συνολικά 5 αυτοκίνητα της Υπηρεσίας.
Ο τρόπος του εμπρησμού δεν έγινε ακόμα γνωστός. Δύο αυτοκίνητα έχουν καεί ολοσχερώς και ένα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.
Είναι σαφές τουλάχιστον ότι τέτοιου είδους «αναβαθμισμένες» επιθέσεις ξεφεύγουν από τις συνηθισμένες, που είχαμε κατά το παρελθόν, κατά Δασικών Υπαλλήλων και Δασικών Υπηρεσιών. Επειδή οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη δεν θέλουμε να προκαταλάβουμε κανέναν. Όμως ακόμα και τόσο σοβαρές επιθέσεις εναντίον μας και εναντίον των Υπηρεσιών μας, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι κάνουμε σοβαρή και σωστή δουλειά.
Φυσικά ένα είναι σίγουρο. Ότι σε καμιά περίπτωση ακόμα και τέτοιου είδους επιθέσεις, δεν μας πτοούν. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε.
Απομένει βέβαια το ερώτημα το πόσο γρήγορα η Διοίκηση θα αναπληρώσει τα αυτοκίνητα που κάηκαν.
Αυτά για τώρα….

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.


            Ο Πρόεδρος                    Γραμματέας Τύπου                 Ο Γεν. Γραμματέας
                                                         & Οργανωτικού
                    Τ.Υ.                                        Τ.Υ.                                             Τ.Υ.
    Γεώργιος Παπαδιάς             Κων/νος Κατσούδας             Αλέξανδρος Φλώτσιος
            Δασαρχείο Πεντέλης                                Δασαρχείο Θεσ/νίκης                                  Δ/νση Δασών Αθηνών
  

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Συμπαράσταση στον συνάδελφο Ματθαίο Φιλιππάκη.

    ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τακτικό μέλος της
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10437 – Αθήνα
Τηλ. & Φαξ: 210.5244804

 

        ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-Ο.Δ.Ε.Δ.Υ
             ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31
                   ΑΘΗΝΑ
   ΤΗΛ:2310 546447-   ΦΑΞ: 2310 51708
         ΚΙΝ : 6973380915
         e-mail.podypr@yahoo.gr
    website. www.dasoponos.com

Αθήνα 5 -6 -2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η δίκη του συναδέλφου Ματθαίου Φιλιππάκη, ο οποίος «διώκεται» πειθαρχικά και ποινικά, επειδή μόνο και μόνο διαδήλωσε, ως αξιοπρεπής πολίτης στις μαζικές κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου του 2011 στην Κρήτη, δεν είναι όνειρο. Είναι μια εφιαλτική πραγματικότητα που ζούμε όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, στην εποχή των μνημονίων και των απειλών.
Στο πρόσωπο του συνάδελφου Φιλιππάκη, απεικονίζεται όλο το μένος εκείνων, που ψάχνουν εξιλαστήρια θύματα. Μια απλή και μόνον συμμετοχή σε διαδήλωση, μια δημοκρατική αυτονόητη πολιτική δράση, αρκεί για να καταστήσουν έναν δημόσιο υπάλληλο επίορκο και να τον θέσουν σε αναγκαστική αργία.
Το χαρακτηριστικό παράδειγμα του συνάδελφου Φιλιππάκη, αντικατοπτρίζει τα βάρβαρα και άδικα πειθαρχικά μέτρα, που ψήφισε η Κυβέρνηση και οι συνεταίροι της, υπό τις διαταγές της Τρόϊκα. Έτσι ανάλγητα και σκληρά, χωρίς να υπολογίζουν τις οικονομικές, κοινωνικές και οικογενειακές συνέπειες, διώκουν σήμερα τον συνάδελφο και όλους εμάς.
Οι Ομοσπονδίες μας από την αρχή είχαν διατρανώσει την θέση τους ότι, τέτοιου είδους μεσαιωνικά μέτρα καταπίεσης δεν έχουν καμιά νομική και δημοκρατική υπόσταση. Ποτέ σε δημοκρατικά καθεστώτα οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν διώκονταν για την συνδικαλιστική και πολιτική τους δράση. Ποτέ άλλοτε οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν διακατέχονταν από το φόβο μήπως και για λόγους αντεκδίκησης, κάποιοι πολίτες του καταγγείλουν ως επίορκους, επειδή απλώς έπραξαν το καθήκον τους. Και όμως, μέχρι και αυτό συμβαίνει σήμερα.
Εμείς από την θέση που μας έχει τάξει το Δημόσιο Συμφέρον, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το Δημόσιο Χαρακτήρα των Ελληνικών Δασών, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για Δημοκρατία, για ισότητα και ίσες ευκαιρίες, για καλύτερες μέρες για τα παιδιά μας. δεν μας χειραγωγούν, ούτε μας εκφοβίζουν μεσαιωνικές απειλές φεουδαρχικού απολυταρχισμού.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια 

της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Παπαδιάς             Αλέξανδρος Φλώτσιος

της Ο.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Απόστολος Γεράσης           Αθανάσιος Μιχαήλ

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Νέοι κυνηγοί ..αλλαγές στα ερωτηματολόγια !

Δείτε τις αλλαγές που  έγιναν  στα φύλλα εξέτασης  των υποψήφιων κυνηγών  κατόπιν πρωτοβουλίας της   Ειδικής  Γραμματείας  Δασών  του Υ.ΠΕ.ΚΑ   !   Σκέψη μας  (μετά  τα  πολλά και με τραγική  κατάληξη  δυστυχήματα  στο κυνήγι ).... μήπως   στη διαδικασία εξέτασης με   το νέο   ερωτηματολόγιο    πρέπει να  περάσουν εκ νέοι όλοι οι κυνηγοί ... !  Επίσης μήπως το σύστημα να αποκτήσει ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα  ακολουθώντας  όμοιο που  διεξάγεται  για τους    υποψήφιους  οδηγούς  αυτοκινήτων  ; 

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΩΝ & ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                                                                                                                     Αθήνα 30 -4 -2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ                                                     Αριθ. Πρωτ.: 21
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                          
Τακτικό μέλος της                                                                                                                                                                                                                                           
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10437 – Αθήνα Τηλ. & Φαξ: 210.5244804
                                                                                                                                                                                                                   Προς : Τους Προϊστάμενους Δασικών Υπηρεσιών
της Χώρας - Έδρες τους
Κοινοποίηση:
1. Ειδική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
Ειδικό Γραμματέα Κο Γεώργιο Αμοργιανιώτη
Χαλκοκονδύλη 31 - 101 64 ΑΘΗΝΑ
. Ειδική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
Δ/ντη Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
Κο Τρύφων Δασκαλάκη Θέμα: «Υπερωριακή απασχόληση Δασοφυλάκων κατά την εφαρμογή
των Προγραμμάτων Λαθροϋλοτομιών & Δασοπροστασίας 2013»
Σχετ.: α) Η 125935/542/5-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-ΜΚΓ) διευκρινιστική εγκύκλιος
 β) Η 130730/2187/8-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ) διευκρινιστική εγκύκλιοςΑξιότιμοι κ .κ. Δ/ντες Δασών και Δασάρχες  
Με τις α) και β) σχετικές, σας παρέχονται διευκρινήσεις περί της εφαρμογής των Προγραμμάτων Λαθροϋλοτομιών και Δασοπροστασίας έτους 2013.
Και στις δύο εγκυκλίους στη ενότητα:  ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ, παρ. 2, εδάφιο Β. αναφέρεται ότι: « Επισημαίνουμε Επομένως αποκλειστικά για το σκοπό της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και υπάλληλοι άλλων κλάδων που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες, παρέχοντας υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα…….» Στο ακροτελεύτιο δε της ίδιας ενότητας, του β) σχετικού αναφέρεται επί λέξει ότι: «Η μόνη παρουσία Δασολόγου ή Δασοπόνου στα συνεργεία επιφυλακής δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση έλλειψης λοιπού προσωπικού.»
Σε εκτέλεση των ανωτέρω διευκρινήσεων και οδηγιών μερικοί Προϊστάμενοι Δασικών Μονάδων εντάσσουν (και ορθώς) και άλλους υπαλλήλους άλλων κλάδων (Δασοφύλακες, Διοικητικούς κ.λ.π.) στον προγραμματισμό υπερωριακής απασχόλησης, για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Λαθροϋλοτομιών 2013.
Επειδή: α) παρότι οι σχετικές εγκύκλιοι σαφώς επιτρέπουν την συμμετοχή υπαλλήλων όλων των κλάδων, με υπερωριακή απασχόληση εξυπηρετώντας τις ανάγκες των τηλεφωνικών κέντρων και β) κατά τις σχετικές παρεμβάσεις στους Προϊσταμένους Δασικών Μονάδων, πολλοί εκ των οποίων, παρότι ότι η αριθμητική διάρθρωση της Υπηρεσίας το επιτρέπει, δεν εντάσσουν Δασοφύλακες στα εν λόγω Προγράμματα με υπερωριακή απασχόληση.
Για τους παραπάνω λόγους
Παρακαλούμε την Ειδική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013) για την όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση εκ μέρους της , σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου, στην οποία να παρέχονται εκ νέου οδηγίες, ως προς το σημείο εκείνο κατά το οποίο δύνανται οι Προϊστάμενοι των Δασικών Μονάδων, να εντάσσουν υπαλλήλους και άλλων κλάδων, στα σχετικά Προγράμματα με υπερωριακή απασχόληση προς εξυπηρέτηση των αναγκών του τηλεφωνικού κέντρου των Δασικών Υπηρεσιών.
Επίσης παρακαλούμε τους κ.κ. Δ/ντες Δασών και Δασάρχες σε κάθε τους αμφιβολία για τη δυνατότητα ή μη της συμμετοχής των Δασοφυλάκων σε υπερωριακή εργασία, όπως προκαλέσουν ερώτημα στην αρμόδια Δ/νση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος.
Επιπροσθέτως και επί τη ευκαιρία του παρόντος, θα θέλαμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς, στην πληθώρα καταγγελιών που λαμβάνουμε από συναδέλφους μας καθημερινά και οι οποίες αφορούν στην μη τήρηση, εκ μέρους αρκετών δυστυχώς Προϊσταμένων Δασικών Μονάδων, των διαλαμβανομένων στις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους και στα παραρτήματα αυτών !
Ειδικότερα έχουμε διαπιστώσει ότι οι «Ειδικές Εντολές» που εκδόθηκαν, από τους Προϊσταμένους των Δασικών Μονάδων, προς υλοποίηση του Προγράμματος Λαθροϋλοτομιών 2013 - αλλά και κατά την υλοποίηση των σχετικών Προγραμμάτων του προηγούμενου έτους - και οι οποίες αφορούν την μετακίνηση εκτός έδρας Υπαλλήλων , για εκτέλεση υπηρεσίας με διανυκτέρευση, απέχουν κατά πολύ  από τις προτεραιότητες που σαφέστατα θέτονται στις εγκυκλίους των Αρμοδίων Υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΚΑ και προϋπολογίζονται για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό οι σχετικές δαπάνες.
 Η αναντιστοιχία μεταξύ των προϋπολογιζόμενων δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις στις οποίες ΄΄ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ΄΄ Δασοφύλακες και των πραγματοποιηθέντων μετακινήσεων είναι υπαρκτή και ανεξήγητη. Οι συγκεκριμένες δαπάνες, όπως γνωρίζετε καλύτερα εξ ημών, αναφέρονται, αιτιολογούνται και προϋπολογίζονται σαφέστατα στις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους, που εκδίδει η Ειδική Γραμματεία Δασών, αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι στην πράξη  επιτρέπεται να εφαρμόζονται κατά το δοκούν.
Ευελπιστούμε πως κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013 αυτό θα εφαρμοστεί επιτέλους όπως οι σχετικές εγκύκλιοι ορίζουν κι όχι κατά το δοκούν!
Πάντα στη διάθεσή σας.

Με Τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
                                     Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
                            Γεώργιος Παπαδιάς                                                            Αλέξανδρος Φλώτσιος