Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Κάθετη οργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις Βαρουφάκη.

Στις προτάσεις μεταρρυθμίσεων που κατέθεσε η Ελληνική Κυβέρνηση στους θεσμούς και στην παράγραφο 11.2 αναφέρεται η μεταρρύθμιση στη Δασική Νομοθεσία. 
Το επίσημο κείμενο έχει ως εξής:

G r e e k Reforms
in the context of the
20/02/2015 EUROGROUP Agreement...................

 .............................................................
 11 . 2 . Forest Legislation Reforms
a. Current situation: Greece’ natural environment is deteriorating due to free-rider issues, a lack of
spatial planning, unplanned tourist development, abandonment of forest husbandry, issues in the
management of protected areas etc.
b. Proposed measures: Development of forest maps to safeguard public property in the context of
the foreshadowed Forest Registry.
• The management of natural land ecosystems can be under one “vertical” Forest Service staffed
with all the appropriate experts.
• Reform in the management system of protected areas with the adoption of national goals and
action plans for biodiversity, forest cover, restoration of substandard forests, grasslands and soil
protection.
c. Responsible authority: Ministry of Production Reform, Environment and Energy, Rural
Development.
d. Timetable: June through H2 of 2015.
e. Quantification of fiscal impacts: No fiscal impact based on preliminary assessments made by the
GSPR.

Ακολουθεί η μετάφραση όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο
http://dasarxeio.com/2015/04/02/1042-7/

11.2 Μεταρρυθμίσεις στη Δασική Νομοθεσία:
α. Τρέχουσα κατάσταση: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας υποβαθμίζεται λόγω καιροσκοπικών πολιτικών, της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού, της απρογραμμάτιστης τουριστικής ανάπτυξης, της εγκατάλειψης της διαχείρισης των δασών, ενώ τίθενται και ζητήματα στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών κ.λπ.
β. Προτεινόμενα μέτρα:
  •  Σύνταξη των δασικών χαρτών για τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας στα πλαίσια κατάρτισης δασολογίου.
  •  Η διαχείριση των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων μπορεί να γίνει  από μια «κάθετα» οργανωμένη Δασική Υπηρεσία στελεχωμένη με όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες.
  • Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με  έγκριση  εθνικών στόχων και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα, τη δασοκάλυψη, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών, τους βοσκοτόπους και την προστασία των εδαφών.
γ. Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
δ. Χρονοδιάγραμμα: Ιούνιος μέχρι τέλος του 2015.
ε. Ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων: Δεν υπάρχει δημοσιονομική επίπτωση βάσει των προκαταρκτικών εκτιμήσεων που έγιναν από την Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων.