Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3913/9-11-2015 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε, στις 9 Νοεμβρίου 2015, η με αριθμό 3913/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε εν όλω δεκτή η από 10 Ιουλίου 2014 Αίτηση Ακύρωσης, του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων, κατά της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και της με αριθμό 2638/76525/24-4-2014 απόφασης της εν λόγω Γενικής Γραμματέως, με θέμα «Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.».
Με την ανωτέρω απόφαση ακυρώθηκε η παραπάνω προσβαλλόμενη απόφαση, με το σκεπτικό, που παρατίθεται παρακάτω όλως συνοπτικά:
1) Η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και έπρεπε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παρά ταύτα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει δεκτή η Αίτηση Ακύρωσης και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και.
2) Κατά νόμο αρμόδιο όργανο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με την οποία έγινε ο επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ήταν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της εν λόγω Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εν προκειμένω, λόγω απουσίας του Προϊσταμένου της πιο πάνω Γενικής Διεύθυνσης, εξαιτίας συνταξιοδότησής του, αρμόδιος προς έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης ήταν ο ανώτερος κατά βαθμό Προϊστάμενος των υποκείμενων σ' αυτόν οργανικών μονάδων και πιο συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ως άνω Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Με τα δεδομένα αυτά, η πληττόμενη απόφαση και υπό την εκδοχή ότι είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λόγω του κανονιστικού της χαρακτήρα, θα ήταν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την Αίτηση Ακύρωσης, ακυρωτέα, ως εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο.
Το Δικαστήριο, μετά την αποδοχή των ανωτέρω λόγων και την ακύρωση της πληττόμενης πράξης, δεν εξέτασε τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης.
Η δικαστική απόφαση έχει καθαρογραφεί και είναι προς θεώρηση και εντός των επόμενων ημερών θα ληφθεί ακριβές αντίγραφό της, το οποίο θα σας κοινοποιηθεί.