Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Απαντήσεις Υπουργείου Οικονομικών επί θεμάτων νέου Μισθολογίου

 Επειδή υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις από συναδέλφους αναφορικά με την μισθολογική τους εξέλιξη, παραθέτουμε από την σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που τέθηκαν και είναι σχετικές με το θέμα.
Διευκρινίζουμε και τονίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 26 του Ν. 4354/2015 έχει αποσυνδεθεί ο μισθός με τον βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος. Ως εκ τούτου ο μισθός που καταβάλλεται σε έναν υπάλληλο είναι ανεξάρτητος από τον κλάδο και τον βαθμό που κατέχει.

Επί Θεμάτων Ενιαίου Μισθολογίου Ν.4354/2015

..........................................
........................................

Β. Επί της μισθολογικής κατάταξης των υπαλλήλων (άρθρο 9).

1.Σε ποια κατηγορία κατατάσσονται υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν σε κλάδο ΔΕ αλλά δεν κατέχουν το τυπικό προσόν της κατηγορίας τους (π.χ. Οδηγοί του Κλάδου ΔΕ οδηγών οι οποίοι δεν κατέχουν απολυτήριο Λυκείου αλλά Γυμνασίου και τριετή εμπειρία);

Οι εν λόγω υπάλληλοι κατατάσσονται στα Μ.Κ. της ΥΕ κατηγορίας, ανεξαρτήτως του κλάδου που υπηρετούν, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του νέου νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εφαρμόζεται η προωθημένη εξέλιξη κατά ένα Μ.Κ., όπως προβλέπεται ρητά από το νόμο μόνο για τους υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ χωρίς πτυχίο που κατατάσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.

2.Υπάλληλοι που, μέχρι 31-12-2015, έχουν μεταταγεί σε ανώτερη κατηγορία, κατατάσσονται στη νέα κατηγορία με το σύνολο της υπηρεσίας τους;

Υπάλληλοι που έχουν μεταταγεί σε ανώτερη κατηγορία κατατάσσονται στα Μ.Κ. της νέας τους κατηγορίας με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Π.χ. υπάλληλος με 20 χρόνια υπηρεσίας στη ΔΕ κατηγορία, ο οποίος έκανε μετάταξη στην ΠΕ κατηγορία λίγο πριν την εφαρμογή του νέου νόμου, θα καταταγεί στην ΠΕ κατηγορία και στο ΜΚ που αντιστοιχεί στο σύνολο της υπηρεσίας του (20 έτη). Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους που θα κάνουν μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία και μετά την εφαρμογή του νέου νόμου (1-1-2016).