Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Τροποποίηση & Συμπλήρωση των άρθρων 268 και 271 του Δασικού Κώδικα περί υλοτομιών

Σε νομοσχέδιο με τίτλο Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις“ περιέχεται και τροπολογία σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Δασικού Κώδικα που αφορούν τις παράνομες υλοτομίες, την διακίνηση των υλοτομούμενων  δασικών προϊόντων και οι δικονομικές διατάξεις που αφορούν τα παραπάνω αδικήματα.
Το σχέδιο της κατατιθέμενης τροπολογίας έχει ως εξής:


Άρθρο 1
Το άρθρο 268 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 268. – Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων -Παράνομη κλαδονομή – Παράβαση αστυνομικών διατάξεων.
1. α) Ο οποισδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση ή προξενών οιαδήποτε φθορά, β) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υλοτομίας, ή έγκριση ατελούς υλοτομίας ή εγκατάσταση από τη δασική αρχή, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών, και χωρίς αδεία του ιδιοκτήτη ή του διακατόχου του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα δυνάμει αδείας, ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής, ή αδείας και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί του τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις, δ) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα πριν την εξέλεγξη ή μετά από αυτήν από τον τόπο της εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης αποθήκευσης ή από αυτόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του πρωτοκόλλου εξελέγξεως, του δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις περιπτώσεις όπου δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το μεταφερόμενο ποσό, ε) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα μεταφοράς καθώς και ο κάτοχος των παρανόμως μεταφερόμενων δασικών προϊόντων, εφόσον ειδικές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν ορίζουν άλλως, τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία, ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ.
2. Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 200 ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 381 και 382 του ποινικού κώδικα. Ως επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιο.
3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περ. β έως και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από την τέλεση αυτών στο δάσος ζημία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.
4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, εκτός εάν η από την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζημία είναι μεγαλύτερη των 200 ευρώ, οπότε τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί κλαδονομής διατάξεων του άρθρ. 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.
6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο καταργείται.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά ή αστυνομικά όργανα τα δασικά προϊόντα:».
β) Το εδάφιο στ της παρ. 1 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρ. 165 καθοριζομένου μισθώματος».
γ) Η παρ. 2 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) τροποποιείται ως εξής:
«2. Τα ως άνω κατασχόμενα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεση διατίθενται άνευ δημοπρασίας από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου, είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίας είτε σε ανεγνωρισμένους συνεταιρισμούς, κατά προτίμηση υπαλλήλων του Κράτους, επί καταβολή τιμήματος, ίσου με το πενταπλάσιο του μισθώματος του οριζομένου υπό του ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από αυτούς τίμημα οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα δεν είναι αναγκαία στους ανωτέρω οργανισμούς, ιδρύματα, κλπ. εκποιούνται ταύτα με πρόχειρη δημοπρασία, εγκρινομένη από τον αρμόδιο δασάρχη και προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος μετά τη διενέργεια δύο δημοπρασιών εφόσον πρόκειται για καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του άρθρου 168 του Ν.Δ 86/69. Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το καταβλητέο τίμημα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Για τις λοιπές κατηγορίες ξυλείας έχει ανάλογη εφαρμογή το εδ δ της παρ. 1 του άρθρου 138 του Ν.Δ 86/69. Το κατά τα άνω τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα, προκειμένου περί προϊόντων μη δημοσίων δασών αποδίδεται στο ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε από οιαδήποτε άλλη αιτία για τη γενομένη στο δάσος του υλοτομία».
δ) Η παρ. 3 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδικήματος, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία και μεταφορά καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.
Εάν διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τα κατασχεθέντα μέσα μεταφοράς οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής στον χώρο αυτό, όπου παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης.
Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους για τη φύλαξή τους, μέχρι εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων παραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντασσομένης σχετικής Έκθεσης παράδοσης και παραλαβής.
Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση. ‘Άλλως τα κατασχεθέντα μέσα όπως και τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκποιήσεως αδέσποτων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων»,
ε) Η παρ. 4 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το ως άνω τίμημα από την εκποίηση, ως και το τίμημα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών».
στ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Επίσης επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας, ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπομένης από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.
Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση του Δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιον του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, για 5 ημέρες.Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχο του μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου.
Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.»


Δελτίο Τύπου σχετικά με τις νέες δηλώσεις κου Κύρτσου στις 26-2-2013 περί 8.000 αγροφυλάκωνΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
PANHELLENIC FEDERATION OF FOREST GUARDS STATE OFFICERS - P.F.F.G.S.O.
Τακτικό μέλος της
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10937 – Αθήνα – Τηλ. & Φαξ: 210.5244804
http://omospondiadasofylakon.blogspot.gr  e-mail: dasofylakes@gmail.com 

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελικά ο κος Κύρτσος δεν κάνει λάθος. Αρχικά και καλοπροαίρετα πιστέψαμε ότι η συνεχείς
αναφορές του  κου Κύρτσου,  πότε  για  10.000 και  πότε  για  8.000 αγροφύλακες,  οφείλονται σε
ελλειπή πληροφόρησή του.  Όμως  και πάλι  με την νέα, τελευταία  αναφορά του  περί  8.000.
αγροφυλάκων, σήμερα Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, σε πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ και στο απογευματινό
Δελτίο Ειδήσεων της ΕΤ3,  αποδεικνύεται  πλέον ότι δεν πρόκειται περί παραπληροφόρησης, αλλά
για  συνεχιζόμενης και  εσκεμμένης συκοφάντησης εργαζομένων,  που προσέφεραν τόσο κατά την
θητεία τους στην πρώην αγροφυλακή, όσο και  εδώ δύο χρόνια  που έχουν μεταταχθεί και
ενσωματωθεί στην Δασική Υπηρεσία.  Δικαιούμαστε πλέον να πούμε,  ότι  οι  ψευδείς και  συνεχείς
αναφορές  του κου Κύρτσου κατά εργαζομένων,  απορρέει προφανώς από προσωπικές εμπάθειες
και καμιά σχέση δεν έχουν με επαγγελματική δημοσιογραφία και εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ.

Επαναλαμβάνουμε  (ελπίζουμε για τελευταία φορά)  για τον κο Κύρτσο ότι,  με  το άρθρο 21
του Ν.3938/2011 ενσωματώθηκαν 1.200 περίπου πρώην αγροφύλακες στις δασικές υπηρεσίες και
κατατάχθηκαν στον κλάδο των Δασοφυλάκων.  Οι συνάδελφοι αυτοί ενσωματώθηκαν στον κλάδο
των Δασοφυλάκων ψυχή και σώματι  και προσφέρουν έργο, υπερασπίζοντας το Δημόσιο
Συμφέρον,  την Δημόσια  Περιουσία  και την αγροτική ασφάλεια. Αν η προάσπιση του Δημοσίου
Συμφέροντος δεν βολεύει τον κο Κύρτσο, δεν φταίμε εμείς.

Σε κάθε περίπτωση εμείς,  ως συνδικαλιστικό όργανο,  οφείλουμε να παρεμβαίνουμε όταν
βλάπτεται ή κατασυκοφαντείται ο κλάδος μας. Η αρμόδια Ειδική Γραμματεία Δασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ως κρατικό θεσμικό όργανο οφείλει επιτέλους να παρέμβει και αυτή. Εκτός και αν ο επικεφαλής της
Ειδικής Γραμματείας Δασών και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που τον «πλαισιώνουν», θεωρούν ότι
οι μεταταχθέντες υπάλληλοι της πρώην αγροφυλακής και νυν Δασοφύλακες των Δασικών
Υπηρεσιών, είναι αποπαίδια και αδιαφορούν για την ύπαρξή τους. Φαίνεται ότι στην Ειδική
Γραμματεία Δασών ασχολούνται με πιο «σοβαρά» θέματα όπως προγράμματα δασοπροστασίας
με  την συμμετοχή «ειλώτων» και «πληβείων», νομίζοντας ότι όλα βαίνουν καλώς στις Δασικές
Υπηρεσίες.

Την επόμενη φορά που θα καταγραφεί δημόσια συκοφαντία κατά του κλάδου μας, θα
καταστήσουμε ηθικό αυτουργό την Ειδική Γραμματεία Δασών, η οποία οφείλει κάποια στιγμή να
μας ανοίξει την «βαριά» πόρτα της και να μας ακούσει.
Κατά τα λοιπά, οψόμεθα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
  Ο Πρόεδρος               Ο Οργανωτικός Γραμματέας       Ο Γεν. Γραμματέας
          Τ.Υ.                                 Τ.Υ                                            Τ.Υ.
Γεώργιος Παπαδιάς      Κων/νος Κατσούδας                Αλέξανδρος Φλώτσιος
Δασαρχείο Πεντέλης  Δασαρχείο Θεσ/νίκης                  Δ/νση Δασών Αθηνών
τηλ. 6977285460           τηλ. 6944645537                        τηλ. 697434789

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Ενημέρωση σε σχολεία !


Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Δασοφυλάκων κ. Παπαδιάς Γεώργιος  με συναδέλφους  του Δασονομείου Αγίου Στεφάνου Αττικής , ενημερώνει  μαθητές σχολείων της Κηφισιάς κι άλλων Δήμων της περιοχής για το έργο της Δασικής Υπηρεσίας και  των δασοφυλάκων! Εκθέτει στα παιδιά τα προβλήματα  και τις δυσχέρειες  που αντιμετωπίζουμε στην αντιμετώπιση  των παράνομων και των πράξεών  τους , που  στόχο έχουν την καταστροφή  των  δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας. Προτρέποντάς τα  ταυτόχρονα να έχουν ως στόχο την προστασία  της φύσης, της χλωρίδας  και πανίδας  ,  των  δασών  και των δασικών εκτάσεων της χώρας μας ! Στα σχολεία  μοιράστηκαν   ταυτόχρονα  εκπαιδευτικό υλικό  και φωτογραφίες δασικών οικοσυστημάτων  της χώρας μας , με στόχο να  ΄΄μπολιάσουν  ΄΄ στις  παιδικές συνειδήσεις ,  την  ιδέα της οικολογίας , της προστασίας  και  της   κοινής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος !  

  

Γενική απεργία 20 Φλεβάρη !Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΣΤΙΣ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΡΕΙΠΙΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η πολιτική της λεηλασίας και της καταστροφής κάθε δικαιώματος, κάθε κατάκτησης ενός και πλέον αιώνα, δεν έχει τέλος. Η ίδια αντικοινωνική, αδιέξοδη και αναποτελεσματική πολιτική που εδώ και τρία χρόνια αναπαράγεται με σκληρότητα και εμμονή, τώρα επιβάλλεται και με τον απόλυτο κυνισμό!  

ΔΝΤ και Τρόικα, με περίσσιο θράσος, παραδέχονται τώρα ότι "το πρόγραμμα ήταν λάθος"! Κι όμως η Συγκυβέρνηση συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και μάλιστα με όλο και μεγαλύτερη επιμονή, όλο και μεγαλύτερη,  λυσσαλέα ένταση. 

Μας ζητούν συγγνώμη! Κι όμως, εμμένουν στην εφαρμογή του πιο ανάλγητου, του πιο ανελέητου σχεδίου αποσάθρωσης εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών/συνταξιοδοτικών, συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, από τη μεταπολίτευση κι έπειτα, εις βάρος των εργαζόμενων και της κοινωνίας.
   
Απολύσεις, ανεργία σε ύψη ρεκόρ, διαθεσιμότητες και βίαιη συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, περικοπές μισθών, δραματική μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφάπαξ βοηθημάτων, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κατάργηση Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και κλαδικών συμβάσεων, ανατροπή εργασιακών σχέσεων σε βάρος των εργαζόμενων, ξεπούλημα των ΔΕΚΟ και της δημόσιας περιουσίας, μειώσεις προνοιακών επιδομάτων, φορολεηλασία των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων των απλών πολιτών, ΟΛΑ αυτά συνθέτουν την πολιτική που επέλεξε η Συγκυβέρνηση να εφαρμόσει και εμμένει σ’ αυτήν
Εμείς οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα -θύματα της ίδια πολιτικής που πλήττει τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό Τομέα και τους μικρομεσαίους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, τις πιο ευπαθείς ομάδες του ελληνικού πληθυσμού- βρεθήκαμε εξαρχής στο στόχαστρο των κυβερνητικών επιθέσεων και εξακολουθούμε να δεχόμαστε απροκάλυπτα και προκλητικά την πιο σκληρή επίθεση εις βάρος μας.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τις αυταρχικές πολιτικές της Κυβέρνησης, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και τραυματίζουν σοβαρά την ίδια τη Δημοκρατία. 

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την απάνθρωπη και αδιέξοδη νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική, που οδηγεί σε οικονομική και κυρίως σε κοινωνική χρεοκοπία
Πιστεύουμε ότι μοναδική απάντηση απέναντι στον αυταρχικό κατήφορο που επέλεξε η Κυβέρνηση να ακολουθήσει και στην πολιτική που επιβάλλει  είναι η συλλογική δράση, η συνέχιση και η διεύρυνση του κοινού αγώνα, με τη συμμετοχή όλων όσων πλήττονται από αυτή την πολιτική.
Για το λόγο αυτό, περισσότερο ενωμένοι από ποτέ, εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προχωράμε σε νέα Γενική Απεργία στις 20 Φλεβάρη 2013 και καλούμε όλους στη στήριξη αυτού του αγώνα, διεκδικώντας:
 • Να σταματήσει η πολιτική της εξαθλίωσης και της φτώχειας.
 • Να ακυρωθούν οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις σε Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
 • Να σταματήσει η πολιτική της διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης. Να στηριχθεί το Δημόσιο – Κοινωνικό – Ασφαλιστικό Σύστημα με την ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων, την επιστροφή των καταληστευμένων αποθεματικών, την ενίσχυση της εργασίας.
 • Να μπει φραγμός στη διάλυση της Δημόσιας Υγείας.  Να στηριχθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείαςστην κατεύθυνση ενός δημόσιου, δωρεάν και ποιοτικού συστήματος Υγείας που θα είναι  προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών, χωρίς χαράτσια, περιορισμούς και αποκλεισμούς.
 • Να σταματήσει αμέσως το σχέδιο καταστροφής της Δημόσιας Παιδείας. Η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων.
 • Να ανατραπούν οι πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων - εκποιήσεων, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, των δημοσίων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος.
 • Να σταματήσει το ξήλωμα των εργατικών δικαιωμάτων - Να επανέλθει σε ισχύ ο θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.
 • Να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η βιώσιμη απασχόληση με σταθερές θέσεις εργασίας, για να αντιμετωπιστεί το εφιαλτικό πρόβλημα της ανεργίας και να πάψει η εκ περιτροπής εργασία.
 • Να αντιμετωπιστεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία  - Να παταχθεί επιτέλους η εισφοροδιαφυγή.  
 • Να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη, να σταματήσει πια η φορολογική λαίλαπα σε βάρος χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή και να πληρώσουν, επιτέλους, οι έχοντες και κατέχοντες.
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ ΣΤΙΣ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 11.00 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
ΣΤΙΣ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ


Οι δασοφύλακες και όλοι οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μαζευόμαστε  σε προσυγκέντρωση στις 10, οο το πρωί  στο Μουσείο !

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Δικαστικός πέλεκυς σε όσους "πελεκάνε" τα δάση


Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013
Δικαστικός πέλεκυς σε όσους "πελεκάνε" τα δάση
Λεζ:
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πάρτι λαθροϋλοτομίας είναι ότι σε μία δασική υπηρεσία της Κεντρικής Μακεδονίας πέρσι έγιναν 300 μηνύσεις, κατασχέθηκαν 200 τόνοι ξυλείας και 5 φορτηγά μεγάλου τύπου.Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΟΡΥΛΛΑ

Δικαστικό πέλεκυ για όσους «βάζουν» τσεκούρια και αλυσοπρίονα στα δάση προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος η οποία έρχεται να «διορθώσει» τον νόμο 4055 του 2012, με τον οποίο η λαθροϋλοτομία μετατράπηκε από πλημμέλημα σε πταίσμα. Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η παράνομη υλοτομία δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από τις ισχύουσες ρυθμίσεις ενώ έχει λάβει και μεγάλες διαστάσεις που απειλούν τον δασικό πλούτο, την κρατική «τσέπη» και την υγεία των πολιτών από την αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αυτό που δεν απαντάται, βέβαια, από την τροπολογία-προσθήκη σε άσχετο σχέδιο νόμουείναι το με ποιον τρόπο θα εντοπιστούν αυτοί που αποψιλώνουν συστηματικά τα δάση όταν η σφιχτή δημοσιονομική προσαρμογή έχει επιβάλει άδεια… ρεζερβουάρ! Με τη βενζίνη και τα χιλιόμετρα των κρατικών αυτοκινήτων να μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Μνημονίου, φέτος οι δαπάνες κίνησης είναι μειωμένες κατά 30% σε σχέση με το 2010. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μέρες του μήνα που τα αυτοκίνητα των δασαρχείων μένουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης καυσίμων. «Η αυστηροποίηση των ποινών θα βάλει ένα φρένο στους μικροϋλοτόμους. Δεν αρκεί όμως να είναι αυστηρή μόνο η ποινή. Πρέπει να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα τους πιάσει. Γι’ αυτό και ορισμένες υπηρεσίες πρέπει να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς στη χρήση των κρατικών αυτοκινήτων» δηλώνει ο Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οπως εξηγεί στις «6μέρες» ο Κώστας Κατσούδας, οργανωτικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν τα δύο πρώτα Μνημόνια, το ετήσιο όριο για τα εκτός έδρας είναι 60 μέρες. «Δηλαδή, στον κάθε υπάλληλο αντιστοιχούν 30 περιπολίες νυχτερινές και μεταμεσονύχτιες τον χρόνο. Χωρίς να υπολογίσουμε τα 1.110 δασοφυλάκια, την αιχμή του δόρατος, που πρέπει να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Σε αυτά το προσωπικό είναι οριακά επαρκές. Αρα εκ των πραγμάτων οι περιπολίες είναι “δειγματοληπτικές”» εξηγεί ο κ. Κατσούδας.

Οσοι όμως τελικά πιαστούν να μεταφέρουν παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή δασικά προϊόντα ζημίας μικρότερης των 200 ευρώ, με την προωθούμενη ρύθμιση θα τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος. Στη συγκεκριμένη τροπολογία το «ταβάνι» της ζημίας ώστε να θεωρηθεί η πράξη πλημμέλημα κατεβαίνει από τα 600 που ίσχυε στα 200 ευρώ. Με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τη φθορά ξένης περιουσίας προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών ή τουλάχιστον έξι μηνών αν το δάσος είναι δημόσιο. Αν πάλι η ζημία στο δάσος υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, τότε υπάρχει αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος που συνεπάγεται κάθειρξη δέκα ετών. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το δασαρχείο για την παράνομη ξυλεία φτάνουν στο πενταπλάσιο της αξίας που προβλέπεται από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων.

Εκτός από την παράνομη ξυλεία, η τροπολογία προβλέπει την κατάσχεση και τη δήμευση των εργαλείων και του οχήματος που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος οδήγησης το οποίο επιστρέφεται έπειτα από ένα τρίμηνο και μετά από την πληρωμή σχετικού προστίμου. Μόνο το 2012, σε όλη την Ελλάδα υποβλήθηκαν 3.105 μηνύσεις, κατασχέθηκαν 14.000 τόνοι καυσόξυλα και 425 οχήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πάρτι λαθροϋλοτομίας είναι ότι σε μία δασική υπηρεσία της Κεντρικής Μακεδονίας πέρσι έγιναν 300 μηνύσεις, κατασχέθηκαν 200 τόνοι ξυλείας και 5 φορτηγά μεγάλου τύπου.

Ημ.δημοσίευσης: Δευτέρα 18-2-13 

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Ελευθεροτυπία ......Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας


 • ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ Η ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  Στόχος, η αναδιάρθρωση

  Πολλοί νόμοι, μικρή προστασία. Δαιδαλώδης, κατακερματισμένη και αρκετές φορές αντιφατική η δασική νομοθεσία, είναι κοινή διαπίστωση πια ότι δεν προσφέρει ικανοποιητική προστασία στο δασικό πλούτο της χώρας. Σήμερα, περισσότερα από 430 χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων είναι καταπατημένα, ενώ μέσα σε 20 χρόνια «χάθηκαν» περισσότερα από ένα εκατομμύριο στρέμματα δασών. Μίτος της Αριάδνης για το συγκεχυμένο νομικό πλαίσιο θεωρείται η κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας, η οποία ήδη δρομολογείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο δασικός κώδικας αποτελεί μνημονιακή επιταγή και στην τελευταία συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής διευρευνήθηκε η σκοπιμότητα και η πρόοδος του έργου.
  Στόχος του κώδικα είναι η συγκέντρωση και ο εκσυγχρονισμός της δασικής νομοθεσίας σε ένα ενιαίο και σύγχρονο κείμενο, το οποίο θα διασφαλίζει και θα διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε αυτό υπηρεσιών, φορέων, δικαστικών αρχών, αλλά και πολιτών.
  Η διαδικασία όμως ανάθεσης του έργου σε ιδιωτικά γραφεία, αντί της υπάρχουσας επιτροπής κωδικοποίησης, οι αναφορές περί «ανάπλασης» και «εκσυγχρονισμού» διατάξεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, και τους χαρακτηρισμούς των δασικών εκτάσεων, αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό από πολλά μέλη της επιτροπής. Κάποιοι διατύπωσαν φόβους ότι οι περίφημες «αναπλάσεις» θα ανοίξουν το δρόμο για «επενδύσεις» που θα καταπατήσουν και θα καταστρέψουν τον εναπομείναντα δημόσιο δασικό πλούτο. Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα πρακτικά αποτελούν άριστο πληροφοριακό υλικό, το οποίο δίνει μια συνοπτική εικόνα του ζητήματος της προστασίας των δασών, παρουσιάζοντας το απίστευτα μπλεγμένο νομοθετικό και διοικητικό δασικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τα μειονεκτήματα, τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες που ταλανίζουν τη δασική νομοθεσία και καθιστούν γράμμα κενό την εφαρμογή της.
 • Δάση, βορά στην «ανάπτυξη» και τη νομοθεσία

  ** Πολυάριθμες διατάξεις και διάσπαρτες ρυθμίσεις για το περιβάλλον *** Σημαντικά κενά παρουσιάζει το ποινικό μέρος των περιβαλλοντικών νόμων *** Προσοχή και περίσκεψη απαιτούνται, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενοι νομικοί ακροβατισμοί *** Επιβάλλεται η ταχύτερη θέσπιση ενός νέου Δασικού Κώδικα Χιλιάδες είναι οι καταπατημένες δασικές εκτάσεις Χιλιάδες είναι οι καταπατημένες δασικές εκτάσεις Χάος επικρατεί στο θέμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εξαιτίας της πολυνομίας και των πολυάριθμων διατάξεων.

  Διαβάστε περισσότερα : ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Αυστηρότερες ποινές για λαθροϋλοτομία

Αυστηρότερες ποινές για λαθροϋλοτομία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/02/2013
Αφού πρώτα με άρθρο στον Ν. 4055/12 μετέτρεψαν τη λαθροϋλοτομία από πλημμέλημα σε πταίσμα, δίδοντας κίνητρο στους λαθροϋλοτόμους, και με μηχανισμούς ελέγχου σχεδόν ανύπαρκτους τώρα, με τροπολογία του ΥΠΕΚΑ σε άσχετο νομοσχέδιο επιχειρείται διόρθωση και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου. Έτσι τροποποιούνται αποσπασματικά δύο άρθρα του δασικού κώδικα.
Βάσει της τροπολογίας τα αδικήματα της παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων και ζημίας μέχρι του ποσού των 200 ευρώ και άνω από 600 που ίσχυε τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος και, αν η ζημία στο δάσος υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, το αδίκημα τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος που συνεπάγεται κάθειρξη δέκα ετών. Επίσης προβλέπεται η κατάσχεση των μεταφορικών μέσων και η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος οδήγησης, το οποίο επιστέφεται μετά από τρίμηνο και την καταβολή προστίμου.

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012
Κατεχάκη 56 – Αθήνα. Τηλ: 2132035750-61, Φαξ: 2132035723
                                                    www.oseade.blogspot.gr
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
PANHELLENIC FEDERATION OF FOREST GUARDS STATE OFFICERS - P.F.F.G.S.O.
Τακτικό μέλος της
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10937 – Αθήνα – Τηλ. & Φαξ: 210.5244804
www.omospondiadasofylakon.blogspot.gr   e-mail: dasofylakes@gmail.com

Αθήνα, 7-2-2013
Αρ. Πρωτ.: 14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΟΣΕΑΔΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δ.Υ. (ΠΟΔΔΥ), πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1-2-2013 ανοιχτή συνάντηση των ΔΣ παρουσία εκπροσώπου τηςΟμοσπονδίας Δασοπόνων Ελλάδας Δ.Υ. (ΟΔΕΔΥ), με σκοπό την σφυρηλάτηση της ενότητας της δράσης των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις, μακριά από τις συντεχνιακές πρακτικές του παρελθόντος.
Ξεκινώντας από την κοινή διαπίστωση ότι η ανελέητη επίθεση που δέχεται η ελληνική κοινωνία και ο κόσμος της εργασίας, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια από τις διαφόρων αποχρώσεων συγκυβερνήσεις των μνημονίων και της υποταγής στα μεγάλα εγχώρια και ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με μέτρα πιο σκληρά και πιο αντιλαϊκά, εστιάσαμε στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις δασικές υπηρεσίες αλλά και στις πιέσεις που δέχονται τα δασικά οικοσυστήματα από τις πολιτικές που ασκούνται, οι οποίες μόνο στόχο έχουν την υποβάθμιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος μιας «fasttrack» ανάπτυξης υπέρ των λίγων και εις βάρος του λαού και του δασικού μας πλούτου.
Ως φυσική συνέπεια της κατασυκοφάντησης κλάδων των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια με οποιοδήποτε πρόσχημα, προκειμένου να πετύχουν (ορμώμενοι από πραγματικά γεγονότα πολλές φορές) την διαίρεση της ελληνικής κοινωνίας, αυτή την περίοδο έχουν σειρά οι δασικοί υπάλληλοι με άμεση στόχευση στη δασοπροστασία και το δασικό πλούτο της χώρας που κρύβει πολλά περιθώρια κερδοσκοπίας.
Το νέο κύμα συκοφάντησης των δασικών υπαλλήλων ως διεφθαρμένων και στοχοποίησης των δασικών υπηρεσιών ως ανίκανων και εν τέλει άχρηστων δομών, την στιγμή που οι κυβερνητικοί κύκλοι και τα φερέφωνά τους στα διαπλεκόμενα ΜΜΕ αποκρύπτουν ότι είναι οι ίδιοι που προκαλούν και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς σε όλο το δημόσιο, χωρίς να είχαν ποτέ την πρόθεση να τα πατάξουν, είναι οι ίδιοι που έχουν ψηφίσει τα τελευταία χρόνια σωρεία δασοκτόνων διατάξεων και έχουν οδηγήσει την δασική υπηρεσία στην ανυποληψία και στην διάλυση.
Προφανώς και θα πρέπει να καταδικάσουμε (και είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε αυτό) τόσο τα φαινόμενα κακοδιοίκησης όσο και φαινόμενα που αναπαράγουν τις δοσοληψίες μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών αλλά και την αδιαφάνεια στις αποφάσεις της διοίκησης. Η λύση δεν βρίσκεται στην προς το δυσμενέστερο αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής αλλά η λήψη μέτρων για την «αντικειμενοποίηση» των αποφάσεων της διοίκησης, μέσω του Δασολογίου και των Δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα.
Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας και τα κροκοδείλια δάκρυα μετά από κάθε καταστροφική πυρκαγιά ή μετά από τα εκτεταμένα φαινόμενα λαθροϋλοτομιών που οι πολιτικές τους προκάλεσαν, η αλήθεια είναι ότι η ασκούμενη πολιτική στον τομέα των δασών είναι καταστροφική και επικίνδυνη.
·        Μετά τις αλλεπάλληλες απόπειρες αναθεώρησης του αρ. 24 του Συντάγματος
·        μετά από την εγκληματική όπως αποδείχθηκε αποξένωση της δασικής υπηρεσίας από την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών,
·        μετά από την ίδρυση των φορέων διαχείρισης μέσω των οποίων ιδιωτικοποιήθηκε η διαχείριση των πιο ευαίσθητων δασικών οικοσυστημάτων, των εθνικών μας δρυμών,
·        μετά από την υποκατάσταση της δασικής υπηρεσίας από τους ίδιους τους κυνηγητικούς συλλόγους στην άσκηση της θηροφύλαξης,
·        μετά από την εκχώρηση μέσω προγραμματικών συμβάσεων των δασοτεχνικών έργων στους δήμους
·        μετά την «υιοθέτηση» αναδασωτέων εκτάσεων από επιχειρήσεις και εταιρίες
·        μετά την εγκατάλειψη της διαχείρισης των δασών και τις εκπεφρασμένες προθέσεις για την παράδοση αυτού του εθνικού κεφαλαίου στα ιδιωτικά συμφέροντα, με την εκ του πονηρού εγκατάλειψη του θεσμού της Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών (Κ.Ε.Δ.) που απέδιδε έσοδα στο Δημόσιο και μεταξύ άλλων, κάλυπτε βασικές ανάγκες σε καυσόξυλα των ορεινών & ημιορεινών πληθυσμών,
·        μετά την πλήρη εκχώρηση της κατάρτισης των δασικών χαρτών σε μία ανώνυμη εταιρεία, την Κτηματολόγιο ΑΕ.
·        μετά την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων της αγροτικής ασφάλειας, αποπροσανατολίζοντας την δασική υπηρεσία από τη συνταγματική της αρμοδιότητα, αυτήν της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.
Σήμερα οι ασκούμενες πολιτικές επιβάλλουν την άρση κάθε περιορισμού στις επεμβάσεις στα δασικά εδάφη και στη δημόσια γη. Η έγκριση επέμβασης στα δάση καταργήθηκε, ενώ το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου στα δάση είναι στο στόχαστρο!!!
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την καταστροφική της πολιτική για το φυσικό περιβάλλον και να πείσει το λαό για τις αγνές τις προθέσεις, με αποσπασματικά και αναποτελεσματικά μέτρα, επιχειρεί νέες αλλαγές στη δασική υπηρεσία χωρίς σχεδιασμό και χωρίς το σημαντικότερο, ένα πραγματικό όραμα για τα δασικά μας οικοσυστήματα.
Αναντίρρητα η δασική υπηρεσία πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς όφελος του λαού και του περιβάλλοντος. Η προστασία των δασικών μας οικοσυστημάτων, ως μέρος μόνο των αρμοδιοτήτων της δασικής υπηρεσίας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ασκείται «εντός του καθιερωμένου δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου». Εμείς, οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών, θεωρώντας κατ’ αρχήν τιμή μας να ασκούμε αυτά τα καθήκοντα, αγωνιούμε περισσότερο από κάθε άλλον για το μέλλον της υπηρεσίας και του δασικού μας πλούτου.
Αλήθεια όμως, πως μπορεί να εννοηθεί αποτελεσματική η προστασία του δασικού & θηραματικού κεφαλαίου, όταν οι δασικές υπηρεσίεςστερούνται ικανού αριθμού οχημάτων; Πως εννοείται αποτελεσματική φύλαξη όταν για κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο  το όριο κατανάλωσης καυσίμων είναι μόλις 900 λίτρα για όλο το χρόνο; Πως θα καταστεί αποτελεσματικότερη η δασική υπηρεσία όταν στερείται παντελώςασύρματης ενδοεπικοινωνίας.
Όταν, ενώ μετατάχθηκαν οι συνάδελφοι από την καταργηθείσα Αγροφυλακή για να καλύψουν τις ανάγκες τις δασικής υπηρεσίας στον τομέα της δασοπροστασίας, εν τέλει ο κλάδος των Δασοφυλάκων συρρικνώθηκε περαιτέρω, αφού περίπου 400 από αυτούς τους συνάδελφους μετακινήθηκαν παράνομα με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Απ. Διοικήσεων, σε διοικητικές υπηρεσίες άσχετες και εντελώς ξένες με το δασικό αντικείμενο και ακόμη και σήμερα που τα φαινόμενα λαθροϋλοτομίας είναι τόσο εκτεταμένα, εξακολουθούν να μετακινούνται δασοφύλακες ώστε να καλύψουν οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, αυτών που  προηγουμένως έθεσε σεδιαθεσιμότητα η κυβέρνηση!!!

Στα πλαίσια αυτά, εγκαινιάζουμε την κοινή μας δράση για μια δασική υπηρεσία στην υπηρεσία του λαού, υπερασπιστή των δασικών μας οικοσυστημάτων και αγωνιζόμαστε:
·        για έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό ενιαίο Φορέα Δασοπροστασίας, σχεδιασμένο ορθολογικά στη βάση των πραγματικών αναγκών των δασών μας
·        για μια δασική υπηρεσία με αναβαθμισμένο ρόλο στη διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος
·        για την απόσυρση όλων των δασοκτόνων διατάξεων και κάθε σκέψης αναθεώρησης του Συντάγματος
·        ενάντια στην περαιτέρω απαξίωση και στον κατακερματισμό της δασικής υπηρεσίας

Ζητάμε:
·        Την επαναφορά όλων των οργανικών θέσεων που καταργήθηκαν στις δασικές υπηρεσίες και την στελέχωσή τους με προσωπικό όλων των κλάδων
·        Τη συμμετοχή όλων των κλάδων στο πρόγραμμα δασοπροστασίας ανάλογα με την ειδικότητα και το αντικείμενο
·         Την απαλλαγή της δασικής υπηρεσίας από αντικείμενα ξένα προς τον προορισμό της
·        Επενδύσεις και χρηματοδότηση στη δασοπονία με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για εξοπλισμό και μέσα προς ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών (αυτοκίνητα, σύγχρονη ασύρματη επικοινωνία κ.λ.π.) Εξαίρεση της περικοπής των Δημοσίων Δαπανών (του Ν.4024/2012) που προορίζονται για καύσιμα Κρατικών Αυτοκινήτων των Δασικών Υπηρεσιών, εκτός έδρας μετακινήσεις Δασικού Προσωπικού για φύλαξη & προστασία
·        Την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών μέσα από τις δασικές υπηρεσίες
·        Την διαρκή επιμόρφωση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες
·        Την κατάταξη των υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών – Δασοφυλάκων, εφόσον έχουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα και αρμοδιότητες.
·        Επανίδρυση των Κρατικών Εκμεταλλεύσεων Δασών (Κ.Ε.Δ.) με τις ανάλογες πιστώσεις, με στόχο την αναχρηματοδότηση, την αυτοτέλεια των Κ.Ε.Δ. και την κάλυψη ατομικών αναγκών των ορεινών πληθυσμών σε καυσόξυλα.

           
Καλούμε σε συντονισμό όλα τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία στο χώρο των δασικών υπηρεσιών, του ΥΠΕΚΑ, των γεωτεχνικών αλλά και άλλων κοινωνικών φορέων για την προάσπιση των δασικών οικοσυστημάτων ως δημόσιου αγαθού και την ανατροπή των πολιτικών που οδηγούν σε αφανισμό τη Δασική Υπηρεσία.Για τα Διοικητικά Συμβούλια

Της   Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.

                      Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γεν Γραμματέας

              Νατάσα Βαρουχάκη                                                                                      Γαβριήλ Ιωαννίδης

                                                                                              Της   Π.Ο.Δ.Δ.Υ.

                      Ο Πρόεδρος                                                                                                  Ο Γεν Γραμματέας

                Γιώργος Παπαδιάς                                                                                           Αλέκος Φλώτσιος