Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Νέα τροπολογία διορθώνει την διάταξη του άρθρου 55 του Ν. 4178/2013 περί κατάσχεσης δασικών προϊόντων

Η κατάσχεση και δήμευση δασικών προϊόντων εκτός από τα δασικά και αστυνομικά όργανα, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων κατάσχεσης, ασκούνται και από τους αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Η μέρος της τροπολογίας που αφορά τον εν λόγω θέμα, έχει ως εξής: