Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Διενέργεια διανυκτερεύσεων από τους δασικούς Υπαλλήλους...

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, οι δασικοί υπάλληλοι δύνανται να πραγµατοποιούν νυχτερινά περίπολα αιφνίδιων ελέγχων κατόπιν Ειδικών Εντολών Μετακίνησης στα πλαίσια άσκησης της εν γένει δασοπροστασίας, είτε αυτή ασκείται µέσω ειδικών προγραµµάτων είτε στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 Ν. 1845/1989. 
Στους δασικούς υπαλλήλους που θα διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο θα καταβάλλεται ολόκληρη η ηµερήσια αποζηµίωση δηλαδή αποζηµίωση ύψους 40€ ανά υπάλληλο. 
Σε ότι αφορά στην ηµέρα επιστροφής στην οποία δεν παρέχεται εργασία υπαίθρου, δεν καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση και δεν προσµετρείται στον αριθµό των δικαιούµενων, ανά υπάλληλο, ηµερών εκτός έδρας. Το σύνολο των ηµερών εκτός έδρας δεν µπορεί να υπερβαίνει , κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60) κατ’ έτος, ενώ από αυτές, οι διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις σαράντα πέντε (45). 
Παρακαλούνται οι Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας να ενηµερώσουν όλες τις δασικές υπηρεσίες περιοχής αρµοδιότητάς τους αναφορικά µε τα διαλαµβανόµενα της παρούσης.


ΛΑΘΡΟΞΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΕΟΣ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ