Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Θεωρείται πλέον κοινό να ισχυριστούμε, ότι κρίνεται απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αλλαγές του νομικού καθεστώτος για τη θήρα. Άλλωστε η πρωτοβουλία εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργεργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποδεικνύει ότι ωρίμασαν οι συνθήκες, για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει την κυνηγετική δραστηριότητα της χώρας.
Είμαστε μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία να εφαρμόσουμε πρακτικές και πολιτικές δράσεις, που στην Ευρώπη εφαρμόζονται εδώ και χρόνια. Σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου και λαϊκού συμφέροντος. Ο ισχύον Δασικός Κώδικας την εποχή που καταρτίστηκε (1969) εκτός των άλλων, εξυπηρετούσε και την πολιτική επιθυμία του Κράτους, να ελέγξει την οπλοφορία και την κυνηγετική δραστηριότητα των πολιτών και των σωματείων τους στην ύπαιθρο. Σήμερα αυτή η «ανάγκη» δεν υφίσταται φυσικά. Για αυτό μοναδική προϋπόθεση για την υλοποίησή των νέων ιδεών και δράσεων που προτείνονται είναι το ανοιχτό μυαλό και η πεποίθηση ότι δεν μπορεί να ισχύουν νομικές διατάξεις 50 ετών, που εξυπηρετούσαν άλλους σκοπούς σκοτεινών περιόδων. Στη σκέψη μας πρέπει να έχουμε ότι η επόμενη αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τη θήρα στην Ελλάδα, ίσως να πραγματοποιηθεί μετά από άλλα 50 χρόνια.
Οι Δασοφύλακες είναι αυτοί που λόγω της φύσης της δουλειάς τους έρχονται σε επαφή με τα προβλήματα της υπαίθρου. Οι παρακάτω προτάσεις πηγάζουν μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στους κυνηγότοπους και την καθημερινή μας επαφή με τους κυνηγούς και τις τοπικές οργανώσεις τους. Εκφράζουν όχι μόνο τις δικές μας ανησυχίες, αλλά και τους προβληματισμούς των ντόπιων ορεινών και ημιορεινών πληθυσμών, που ασκούνται στο κυνήγι αλλά και των κατοίκων των αστικών κέντρων μου εκδράμουν κάθε σαββατοκύριακο, προκειμένου να κυνηγήσουν. Για το λόγο αυτό συνεστήθη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων σχετική Ομάδα Εργασίας για το σκοπό αυτό. Η Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από συναδέλφους με πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία στη κυνηγετική δραστηριότητα, συνέλεξε  τακτοποίησε, κωδικοποίησε και οργάνωσε όλες τις δυσχέρειες κατά τους ελέγχους και τους προβληματισμούς που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους. Παρακολούθησε και μελέτησε επίσης το ανάλογο νομικό καθεστώς που ισχύει στις χώρες της Ε.Ε. και μελέτησε με προσοχή τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
κεντρική θεσμική μας κατεύθυνση: Η ΘΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΠΟΡ»
Κύριος σκοπός της Ομάδας Εργασίας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων ήταν η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, με τεκμηριωμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού των θεσμών, της διαφάνειας των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιασδήποτε πρότασης θεωρούμε ότι πρέπει να είναι:
 1. Η κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση των δασικών υπηρεσιών.
 2. Ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση της θηρευτικής νομοθεσίας τόσο αυτών που διέπουν τη θήρα των πτηνών όσο και των θηλαστικών.
 3. Η διασφάλιση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΜΚΟ), κυνηγετικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.
 4. Η διασφάλιση της οικονομικής εξυπηρέτησης της θήρας και προστασίας της άγριας πανίδας.
Με τις προτάσεις που υποβάλλονται ικανοποιούνται στο μέγιστο η απαίτηση του Συντάγματος και των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. τόσο για την αποτελεσματική προστασία της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της όσο και στον έλεγχο της λαθροθηρίας και την διασφάλιση της παρακολούθησης των πληθυσμών των θηραματικών και μη ειδών της άγριας πανίδας. Τα παραπάνω είναι απαραίτητες συνθήκες για την νόμιμη άσκηση της θηραματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Κράτους για την  προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, συστατικό του οποίου είναι η άγρια πανίδα (βλ. Σ.τ.Ε. 366/1993, 1174/1994, 1592/1998, κ.α.).

Page 3


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η οργάνωση της θήρας στη χώρα μας προβλέπεται μέχρι σήμερα από τον τελευταίο ειδικό νόμο για τη θήρα τον Α. Ν. 525/1968 «Περί θήρας» (Φ.Ε.Κ.  Α΄198/9-9-1968). Οι διατάξεις του συμπεριλήφθηκαν στο ΒΙΒΛΙΟ 6ο «ΘΗΡΑ» του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 7/18-1-1969) άρθρα 251 έως 267 και 287 έως 289. Δασικός Κώδικας (Νόμος περί Θήρας).
Όπως είναι γνωστό στις υφιστάμενες περί θήρας διατάξεις, εκτός από τα ζητήματα αυτής καθ΄ αυτής της οργάνωσης της κυνηγετικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για την προστασία, διαχείριση, εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας, των βιοτόπων τους και της αυτοφυούς χλωρίδας. Εκτός από αυτά πρέπει να γίνει ειδική μνεία και στις διατάξεις, που προκύπτουν από διεθνής συμβάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Κ.Υ.Α. με αριθ. 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 757/1985), της Κ.Υ.Α. με αριθ. 87578/703 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 581/2007) της Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103 «Καθορισμός των μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων  …..» (Φ.Ε.Κ.  Β΄ 1495/2010) κ.α.
Το κυνήγι ως παραδοσιακό ελέυθερο «σπόρ» διέγραψε το κύκλο ζωής του. Η άσκησή του ως τέτοιο έχει ταυτιστεί με τις έννοιες της ψευδοοικολογίας και της δήθεν προστασίας των θηραμάτων. Με τη λήψη εφήμερων μέτρων και της στιγμιαίας αντιμετώπισης των θεμάτων που ανακύπτουν, χωρίς μακρόπνοο σχέδιο, αποδείχθηκε ότι διαχειριζόμαστε το θηραματικό κεφάλαιο του τόπου μας τουλάχιστον τυχαία. Η αναφορές μας πλέον, όπως διατάσει η σύγχρονη Δασοπονία, πρέπει να γίνονται σε θηραματικό Κεφάλαιο και όχι πλούτο. Ως Κεφάλαιο δέον να διαχειρίζεται και ως πόρος, που αποδίδει τον αναλογούντα τόκο (εφόσον προκύπτει) και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα.

Α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
Στο άρθρο 261 του Δασικού Κώδικα με το οποίο παγίως καθορίζεται η κυνηγετική περίοδος των θηρεύσιμων ειδών, ουσιαστικά τείνει να αυτοκαταργηθεί, εξαιτίας των συνεχόμενων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Σχετικές Αποφάσεις Σ.τ.Ε. 366/1993, 1174/1994, 1592/1998). Με βάση λοιπόν τη νομολογία που έχει αναπτυχθεί από το Σ.τ.Ε., η έκδοση της υπουργικής απόφασης περί ρυθμίσεως της θήρας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας καθ΄έκαστον έτος.
Κρίνεται ως απαραίτητη η εκπόνηση μελετών τουλάχιστον 5ετούς διάρκειας, έτσι ώστε να ορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, η κάρπωση των θηρεύσικων ειδών με γνώμονα της αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση των ειδών, που αποτελούν αντικείμενο θήρας. Η εκπόνηση των μελετών αυτών γίνεται από ειδικούς κρατικούς ερευνητικούς φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη της θηραματοπονίας και της άγριας πανίδας. Η ίδρυση τέτοιων φορέων στα πλαίσια λειτουργίας της αρμόδιας Δ/νσης Αισθητικών Δρυμών & Θήρας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με τη συμμετοχή των κυνηγετικών οργανώσεων, επιστημόνων από τις Σχολές Δασολογίας, Οικολογικές οργανώσεις (Ορνιθολογική Εταιρία, WWF κ.λ.π.) και επιστημονικού προσωπικό των Καλλικρατικών Δήμων. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για τη κυνηγετική δραστηριότητα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική και οικολογική διάσταση της θήρας, αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Οι μελέτες αυτές θα είναι καθοριστικές για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και θα ισχύει για μια πενταετία, εκτός και αν άλλες μελέτες του φορέα προβλέπουν διαφορετικά. Νομολογία του Σ.τ.Ε. (366/1993) έχει καταδείξει την απαραίτητη συμμετοχή και των οικολογικών οργανώσεων, στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για τη θήρα. 

Β) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο θεσμός των ιδιωτικών φυλάκων θήρας θεωρείται το απομεινάρι μίας σειράς παρόμοιων παρωχημένων θεσμών, που ίσχυαν ακόμη από τον 19ο αιώνα στη δασική νομοθεσία, όπως ήταν οι ιδιωτικοί δασοφύλακες, οι επόπτες πρασίνου, κλπ. θεσμοί που μετά την εφαρμογή του άρθ. 24 του Συντάγματος, για την υποχρέωση της προστασίας από το Κράτος του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών, έχουν καταργηθεί είτε τυπικά είτε σιωπηρά (βλ. 204/2001 Ν.Σ.Κ.).
Η πρόταση αποσκοπεί στην κάλυψη του μεγάλου κενού, που έχει δημιουργηθεί στις δασικές υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της απουσίας από το 1987 των κρατικών φυλάκων θήρας. Η απουσία αυτή τελικά επέφερε αδυναμία στις δασικές υπηρεσίες, για την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των περί θήρας διατάξεων. 
Αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών, για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της εφαρμογής και τήρησης των περί θήρας διατάξεων, με την ενσωμάτωση των ιδιωτικών φυλάκων θήρας στις Δασικές Υπηρεσίες.
Η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία εκ νέου ενός δυνατού Σώματος με επαρκές προσωπικό, δυνάμενο να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ουσιαστική εφαρμογή και παρακολούθηση των διαχειριστικών μέτρων και φυσικά και των ανάλογων κατασταλτικών μέτρων. 
Στο άρθ. 267 του Δασικού Κώδικα στο οποίο υπήχθησαν οι διατάξεις του άρθ. 13 του Α.Ν. 525/1968, προβλέπεται η πρόσληψη κρατικών φυλάκων θήρας στις δασικές υπηρεσίες καθώς και η αναγνώριση από τον Υπουργό Γεωργίας των ιδιωτικών φυλάκων θήρας ως «φυλάκων θήρας», που προσλαμβάνουν οι κυνηγετικές οργανώσεις και οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων εκτάσεων. Το καθεστώς πρόσληψης των κρατικών φυλάκων θήρας προέβλεπε ότι προσλαμβάνονταν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Με μια σειρά νομοθετημάτων (Ν. 1476/1984, Ν. 1697/87, Ν. 1845/1989, Π.Δ. 242/1993) οι μέχρι τότε κρατικοί φύλακες θήρας  ενσωματώθηκαν στο κλάδο ΔΕ Δασοφυλάκων, οι οποίοι ασκούσαν τα ευρύτερα καθήκοντα του κλάδου και όχι μόνο τις διατάξεις θήρας. Συν τω χρόνω όμως και μετά την ισχύ των παραπάνω, συνεχίζεται η αναγνώριση από τον Υπουργό Γεωργίας (ήδη ΥΠΕΚΑ) των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, που προσλαμβάνουν οι κυνηγετικές οργανώσεις. Η ύπαρξη αυτών των οργάνων ιδιωτικής αστυνόμευσης, από την πρώτη στιγμή δημιούργησε σοβαρά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα την οποία εξυπηρετούν, ενώ παράλληλα πολλές φορές αμφισβητήθηκε και η νομιμοποίησή τους στα ποινικά δικαστήρια.
Μια σειρά, αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων, γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. καθώς και γνωμοδοτήσεων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (π.χ. 1130/1998 Εφετείου Πατρών, 204/2001 Ν.Σ.Κ., 02/138/18-1-2008 & 250/23-1-2009 Εισ. Αρείου Πάγου, και σειρά αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων σε περί θήρας δίκες, έχει δημιουργήσει σύγχυση ως προς το αν οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι για τις περί θήρας διατάξεις, όπως οι δασικοί υπάλληλοι αλλά και υπάλληλοι κατά το άρθρο 13 του Π.Κ. Να ληφθεί υπόψη ότι στον Δασικό Κώδικα από το 1923 και μετά και σε όλες τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η παράλληλη λειτουργία δασικών υπαλλήλων και φυλάκων θήρας, οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο των δασικών υπηρεσιών.
Η διατήρηση παράλληλων θεσμών ιδιωτικής αστυνόμευσης για τη θήρα, σε κρίσιμα καθήκοντα όπως είναι τα ανακριτικά και αστυνομικά σε δημόσιες εκτάσεις, διασπά το ενιαίο της φύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργούνται προϋποθέσεις μετατόπισης του κέντρου βάρους της προστασίας σε ιδιώτες και τελικά στην απαξίωση των δασικών υπηρεσιών. Δεν πρέπει επίσης να αγνοηθεί η ρητή διάταξη του Συντάγματος ότι το Κράτος έχει την υποχρέωση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και δεν μπορεί να μεταβιβάζει την υποχρέωση αυτή σε ιδιώτες.
Η διατήρηση των υφιστάμενων διατάξεων περί άσκησης αστυνομικών και ανακριτικών καθηκόντων, από ιδιωτικούς υπαλλήλους σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, καταδεικνύουν μια «παγκόσμια πρωτοτυπία». Περαιτέρω το παγκόσμιο παράδοξο δύναται να εστιαστεί και στο ότι ουσιαστικά ο ελεγκτής είναι και ελεγχόμενος. Κατά πόσο νομιμοποιείται ένας ιδιώτης, να αυτορυθμίζει τα του οίκου του και ταυτόχρονα να ασκεί δημόσια εξουσία σε δημόσιες δασικές εκτάσεις; Με την ίδια λογική θα μπορούσε ο Εμπορικός Σύλλογος να ιδρύσει δικό του Σ.Δ.Ο.Ε. και να αυτοελέγχεται, οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να ιδρύσουν δικό τους «Λιμενικό Σώμα» για να αυτοελέγχονται κ.ο.κ. Σε πιο κράτος του σύγχρονου Κόσμου οποιοσδήποτε μπορεί να υποκαταστήσει τις κρατικές υπηρεσίες;
Η πρόταση αποσκοπεί στην εφαρμογή των Συνταγματικών επιταγών, που αναφέρουν ότι η αρχή της ισονομίας και της ισοπολιτείας κατά την οποία όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και συνεπώς είναι ασυμβίβαστο οι ελεγκτές να είναι και ελεγχόμενοι
Η πρακτική αυτή εκτός αυτών, υποκρύπτει και άλλα προβλήματα εξίσου σοβαρά. Επί παραδείγματι, δύναται να επιτρέψει φαινόμενα πρόκλησης επεισοδίων και αδικιών σε βάρος των κυνηγών – πολιτών. Επίσης επιτρέπει στις κυνηγετικές οργανώσεις, να διατάσουν τους φύλακες θήρας αυθαίρετα να μεταβαίνουν οπουδήποτε αυτές θέλουν. Και τέλος δεν εγγυάται κανείς με κανένα τρόπο το απόρρητο της υπηρεσιακής κίνησης των φυλάκων θήρας, γιατί οι διαταγές κίνησής τους μπορούν να τις γνωρίζουν οι κυνηγοί μέλη των κυνηγετικών Οργανώσεων.
Αντικειμενικά λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί αυτό το νομικό πλαίσιο ως παγκόσμια πρωτοτυπία γιατί απλά δεν υφίσταται και δεν μπορεί να υφίσταται παρόμοιό του πουθενά στον κόσμο. 
Η ένταξη των πρώην αγροφυλάκων στις δασικές υπηρεσίες, κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιειθεί αυτή η θεσμική αλλαγή. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση μπορεί να βασιστεί και στο νομικό προηγούμενο που ακολουθήθηκε με τον Α.Ν. 525/1968, όταν προσλήφθηκαν τότε κρατικοί φύλακες θήρας στις δασικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον Α.Ν. 525/1968 οι ευδοκίμως υπηρετήσαντες αναγνωρισμένοι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών συλλόγων (του άρθ. 11 του Α.Ν. 1926/1939) προσλήφθηκαν κατά προτίμηση ως φύλακες θήρας στις δασικές υπηρεσίες σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους (βλ. παρ. 3 άρθ. 13 του Α.Ν. 525/1968).
Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ
Στο άρθρο 266 του Δασικού Κώδικα προβλέπεται ότι μόνο οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα (σ.σ. προνόμιο) να συνεργάζονται επίσημα με το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας νυν αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (στο εξής Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι η αντιπροσώπευση του κυνηγετικού κόσμου, απορρέει μόνο μέσω των Κυνηγετικών Οργανώσεων, πρόβλεψη άκρως αναχρονιστική η οποία αφενός δεν παρέχει δυνατότητα επιλογής του κυνηγού – πολίτη, αφετέρου απαγορεύει ουσιαστικά την ίδρυση άλλων ανεξάρτητων παρόμοιων Οργανώσεων.
Επιβάλεται ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των κυνηγετικών οργανώσεων. Παράλληλα μετά την απόφαση 2235/1979 Σ.τ.Ε. άρχισαν να δημιουργούνται και άλλες ενώσεις κυνηγών που δεν είναι αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες. Η υποβληθείσα πρόταση αποσκοπεί στην αρτιότερη και εγκυρότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, που σχετίζονται με το κυνήγι και τα θηράματα, σε συνάρτηση με την ανάμειξη των Κυνηγετικών και όχι μόνο Οργανώσεων και η πολυπόθητη συνεργασία τους με το Κράτος.
Στοχεύει επίσης στην επιστημονικότερη αποτύπωση και ανάγνωση των προβλημάτων διαχέιρισης και στην λήψη νόμιμων, έγκυρων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μελετών, προκειμένου η θήρα να καταστεί ένα πραγματικό εργαλείο διαχείρισης σεβαστό από όλες τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες.

Δ) ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΥΝΗΓΩΝ
Το ημερολόγιο κυνηγού μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό εργαλείο διαχείρισης στη διάθεση του ΕΕΚΘΑΠ. (αναλύεται παρακάτω). Έτσι καθίσταται ο κυνηγός συνυπεύθυνος στη διαχείριση των θηραμάτων, αναγνωρίζεται ως ισότιμο μέλος των διαδικασιών και νιώθει ότι συμμετέχει ενεργά στο κυνηγετικό γίγνεσθαι.

Ε) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΩΝ
Η πραγματικότητα κατέδειξε, με το πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η ελλειπής εκπαίδευση των κυνηγών, επιφέρει με τη σειρά της σωρεία λανθασμένων ενεργειών στο πεδίο του κυνηγιού. Η θανάτωση μη επιτρεπόμενων θηραμάτων. που θηρεύθηκαν παράνομα λόγω της αδυναμίας των κυνηγών να αναγνωρίσουν εγκαίρως το υποψήφιο θήραμα, είναι φαινόμενο που έχουμε διαπιστώσει στη πράξη. Η δημοσίευση εκ μέρους των Μ.Μ.Ε. φαινομένων σχετικά με δολοφονίες κυνηγών από συνάδελφο κυνηγό στο πεδίο, είναι πολύ συχνό φαινόμενο.

ΣΤ) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΘΗΡΑΣ
Το κυνηγετικό δικαίωμα ανήκει στο Κράτος και τα θηράματα είναι φυσικός πόρος που θεωρείται δημόσιο αγαθό.
Σε χώρες της Ε.Ε. όπου η θήρα ασκείται με τον τρόπο που ασκείται στη χώρα μας, στην οποία το κυνηγετικό δικαίωμα ανήκει το Κράτος (η θήρα ασκείται κατόπιν άδειας από το Κράτος), το θήραμα είναι δημόσιο αγαθό και δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη της γης, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (κατάλοιπο των φεουδαρχικών συστημάτων).
Η δυνατότητα του αποκλειστικού δικαιώματος της θήρας σε δημόσιες εκτάσεις, έπαψε να ισχύει με την εφαρμογή του α.ν. 525/1968, διατηρήθηκε όμως η δυνατότητα της ίδρυσης από ιδιώτες ή από διαφόρους φορείς, σε δημόσιες και μη εκτάσεις, των «κυνηγετικών περιοχών» στις οποίες η θήρα μπορεί να διεξαχθεί, υπό ειδικό καθεστώς σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια. Οι περιοχές αυτές με την εφαρμογή του άρθ. 4 του ν. 177/1975 ονομάστηκαν «ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές».
Είναι σκόπιμο να συνδυαστεί η θέσπιση μίας τέτοιας καινοτομίας, με την παράλληλη αντιγραφή παρόμοιων μοντέλων διαχείρισης που ισχύουν σε χώρες της Ευρώπης. Η καινοτομία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με τη δυνατότητα των εκάστοτε Υπουργών Οικονομικών και Υ.Π.Ε.Κ.Α. να παραχωρούν το δικαίωμα θήρας, μέσω της εκμίσθωσης με δημοπρασία για μία τριετία, ή της παραχώρησης σε κυνηγετικά σωματεία αντί μισθώματος, το αποκλειστικό δικαίωμα της θήρας, σε δημόσιες εκτάσεις.
Η ανωτέρω ρύθμιση δυνητικά μπορεί να επεκταθεί και στους ιδιοκτήτες περιφραγμένων κτημάτων ή ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, ικανής βέβαια εκτάσεως, με σκοπό την αποκλειστική άσκηση της θήρας, ορισμένου αριθμού θηραμάτων ή ορισμένων ειδών, κατόπιν ειδικών αδειών ή κατόπιν ενοικιάσεως εκ μέρους του ιδιοκτήτη. Το δικαίωμα θήρας του ιδιοκτήτη δεν δύναται να παραχωρηθεί σε τρίτους, άνευ σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών και κατόπιν σχετικής εισήγησης του «Ε.Ε.Κ.Θ.Α.Π.»
Η δυνατότητα όμως που δίνεται εκ νέου στο Κράτος, να παραχωρεί το δικαίωμα θήρας, του παρέχει ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να αποτιμά και με οικονομικούς όρους το θηρευτικό κεφάλαιο, μέσα από τις σχετικές διαχειριστικές μελέτες, αποκομίζοντας ταυτόχρονα μέγιστα οικονομικά οφέλη εν ώρα οικονομικής κρίσης.
Επιμέρους προτάσεις επί των άρθρων του ισχύοντος Δασικού Κώδικα
Άρθρο 262 «Άδειες θήρας»
Η υποβληθείσα πρόταση περί έκδοσης άδειας θήρας, θα γίνεται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, με βάση το ισχύον καθεστώς συναλλαγής των πολιτών με το δημόσιο (δηλαδή και με εξουσιοδότηση). Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ακόμη είτε μέσω ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικά. Η πρόταση αυτή, αποσκοπεί στη μειώση του όγκου της διοικητικής εργασίας των υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών, στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και στην καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών – κυνηγών.
Άρθρο 287 «Ποινικές Κυρώσεις»
Η πρόταση που υποβάλλεται αποσκοπεί στην άμεση εισροή πόρων υπέρ «Ειδικού Φορέα Δασών» μέσω της επί τόπου επιβολής χρηματικών διοικητικών προστίμων, για πταισματικές παραβάσεις θήρας. Αποσκοπεί επίσης στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.
Άρθρο 255. «Κυνηγετικοί σκύλοι – Εκγύμναση»
Με την πρόταση αυτή επιδιώκεται να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν τα Δασαρχεία τα οποία δέχονται μεγάλη «πίεση» από την παρουσία κυνηγών – κυναγωγών, για την εκπαίδευση των κυνηγετικών τους σκύλων. Αποτέλεσμα της «πίεσης» αυτής είναι η συγκέντρωση και ο «συνωστισμός» μεγάλου αριθμού κυνηγών – κυναγωγών σε περιορισμένες εκτάσεις και πολύ κοντά σε κατοικίες, οι οποίες έχουν επεκταθεί σε βιότοπους, μετά και από την οικοδομική έκρηξη των τελευταίων χρόνων. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τα Δασαρχεία είναι υποχρεωμένα, να ορίζουν περιορισμένες εκτάσεις στις οποίες η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται όλο το έτος. Αυτή η διάταξη επέτρεψε στους κυνηγούς – κυναγωγούς να προπονούν τους κυνηγετικούς σκύλους τους στη κυριολεξία όλο το έτος χωρίς καμιά διάκριση. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν να διαπιστωθούν, κατά τους μήνες τις αναπαραγωγικής περιόδου ( Απρίλιος – Ιούνιος) καταστροφές σε φωλιές πεδινών περδίκων και θανάτωση από τους σκύλους νεοσσών και θανάτωση μικρών λαγών μέσα από τος φωλιές τους. Η απαγόρευση εκγύμνασης κατά τη περίοδο από 1ης Απριλίου μέχρι 30ης Ιουνίου είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να διακόπτεται η εκγύμναση την περίοδο αναπαραγωγής των θηραμάτων, ώστε να περιορίζεται η όχληση.
Άρθρο 261 «Χρόνος θήρας»
Με την ετήσια ρυθμιστική απόφαση κυνηγίου του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. να καταργηθεί ο καθορισμός της γενικής περιόδου κυνηγιού. Η περίοδος κυνηγιού θα πρέπει να ορισθεί ξεχωριστά για κάθε θηρεύσιμο είδος, σύμφωνα και με τις μελέτες που θα κατατίθενται από το «Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο για τη Θήρα και την Άγρια Πανίδα».

Κέντρα Περίθαλψης Άγριων Ζώων
Το έργο των Κέντρων αυτών είναι γνωστό και αποδεκτό από την Ελληνική Κοινωνία. Πολλές φορές γίνονται αποδέκτες άγριων ζώων, προϊόντα κατάσχεσης κατά τους σχετικούς ελέγχους των Δασικών Οργάνων. Οι Δασικές Υπηρεσίες δεν διαθέτουν ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ούτε το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (κτηνιάτρους, βιολόγους κ.λ.π.) για να φιλοξενήσει τα κατασχεθέντα ζώα. Έχει καταγραφεί ότι τα Κέντρα αυτά έχουν δεχθεί κατά καιρούς από ωδικά πτηνά μέχρι σκατζόχοιρους και ερπετά. Δεν πρέπει βέβαια να παραβλέψουμε τη φιλοξενία και την ιατρική βοήθεια, που προσφέρουν τα Κέντρα Περίθαλψης σε θηλαστικά και κυρίως πτηνά, που έχουν βρεθεί τραυματισμένα και έχουν παραχωρηθεί από πολίτες, Δασικές Υπηρεσίες και κυνηγετικές Οργανώσεις. Παράσχωντας λοιπόν τέτοια βοήθεια αναπληρώνοντας τη κρατική ανεπάρκεια, απαιτείται η πρόβλεψη σχετικής χρηματοδότησης.
Page 9ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μέσα από τις αλλαγές προωθείται η στόχευση, αφενός της αποτελεσματικότερης άσκησης της θηραματικής πολιτικής από το Κράτος και τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου η διασφάλιση της θεσμικής συμμετοχής των χρηστών (π.χ. κυνηγοί και οικολογικές οργανώσεις) στη διαδικασία διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους.
Οι αλλαγές οι οποίες προτείνονται είναι:

Α)         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
Ιδρύεται το ίδρυμα με την επωνυμία «Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο για τη Θήρα και την Άγρια Πανίδα» εν συντομία «Ε.Ε.Κ.Θ.Α.Π.» ως ν.π.δ.δ. υπαγόμενο στη Ειδική Γραμματεία Δασών το οποίο θα είναι αρμόδιο για:
Ø  Την κεντρική ευθύνη της συλλογής και επεξεργασίας των στατιστικών δεδομένων.
Ø  Την εκπόνηση σχεδίων και ερευνών σχετικά με την ανάπτυξη της θηραματοπονίας της άγριας πανίδας και των βιοτόπων τους.
Ø  Τη παρακολούθηση των θηραματικών πληθυσμών και τη διατήρηση βάσης δεδομένων για την τεκμηρίωση της θηραματικής δραστηριότητας.
Ø  Την παρακολούθηση του κυνηγετικού ημερολογίου.
Ø  Τη συνεργασία με όλους τους φορείς που είναι απαραίτητο για την άντληση στοιχείων (π.χ. από τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις) με σκοπό τη διαμόρφωση πρότασης για την κυνηγετική περίοδο, την κάρπωση κλπ.
Ø  Τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων που θα δημοσιεύονται στον τύπο και στο διαδίκτυο, με τις οποίες θα φαίνονται τα στατιστικά δεδομένα της θηραματικής δραστηριότητας, οι διαπιστωμένες παραβάσεις, οι έλεγχοι για τη θήρα και γενικότερα το έργο των δασικών υπηρεσιών, σχετικά με την άσκηση φιλοθηραματικών ή φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων (βλ. παρακάτω). Για το σκοπό αυτό όλες οι δασικές υπηρεσίες θα αποστέλλουν ετησίως, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας, όλα τα αναγκαία ανωτέρω στοιχεία με ηλεκτρονική μορφή.
Ø  Την εκπόνηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση των κυνηγών.
ØΤην υποβολή πρότασης στον Υπουργό για τις ρυθμίσεις θήρας.
Το ΕΕΚΘΑΠ χρηματοδοτείται από τους πόρους της Θήρας του Ειδικού Φορέα Δασών. Το ΕΕΚΘΑΠ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο τον αντιπρόεδρο και επτά ακόμη μέλη με τριετή θητεία. Ο πρόεδρος, ο οποίος προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π., ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του δ.σ. διορίζονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών και επιλέγονται από καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στελέχη επιστημονικών ινστιτούτων, επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε θέματα θήρας.
Page 10


Β) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο θεσμός των αναγνωριζόμενων ιδιωτικών φυλάκων θήρας καταργείται. Οι κρατικοί φύλακες θήρας εντάσσονται στο κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών – Δασοφυλάκων, ως τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, είναι ένστολοι μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και έχουν τα ίδια καθήκοντα
και δικαιώματα με τους ήδη υπηρετούντες Δασοφύλακες των Δασικών Υπηρεσιών. Αμείβονται δε με τους οικονομικούς πόρους που προέρχονται από τη θηραματική δραστηριότητα.
Τα ποσά των συνδρομών των κυνηγών, που διασφαλίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις για τη στήριξη της Ιδιωτικής Θηροφύλαξης, μεταφέρονται προς τον Ειδικό Φορέα Δασών, για τη μισθοδοσία των μετατασσόμενων ιδιωτικών φυλάκων θήρας. 

Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ
Το άρθρο 266 του ν.δ. 86/1969 καταργείται. Οι κυνηγετικές οργανώσεις που υφίστανται μέχρι σήμερα, εμπίπτουν στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων σύμφωνα με τα κατωτέρω:
 • Δύνανται να δημιουργούνται λέσχες, ομάδες, σύλλογοι φίλων και σωματεία πολιτών με σκοπό τη διατήρηση των θηραμάτων. Οι ομάδες αυτές αλλά και μεμονωμένοι πολίτες μπορούν να εκδίδουν άδειες θήρας απευθείας από τις Δασικές Υπηρεσίες, χωρίς να είναι υποχρεωτικά μέλη κάποιου σωματείου αναγνωρισμένου ή μη και με ταυτόχρονη απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
 • Στην Ειδική Γραμματεία Δασών τηρείται Εθνικό Μητρώο Φορέων Διαβούλευσης για τη Θήρα, το οποίο αποτελείται από τις κυνηγετικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού και επιθυμούν την ένταξή τους.
 • Η ένταξη των οργανώσεων στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Διαβούλευσης για τη Θήρα πραγματοποιείται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών μετά από αίτησή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η αναγνώρισή τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας τους.
 • Στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Διαβούλευσης για τη Θήρα καταγράφονται οι κυνηγετικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων, των οποίων στους σκοπούς των καταστατικών τους θα περιέχεται και «η οργάνωση των κυνηγών, η κατάρτισή και προαγωγή αυτών, η συμβολή στην προσπάθεια της Πολιτείας για τη διατήρηση και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει καθώς και η υποχρέωση της παροχής κάθε αναγκαίας πληροφορίας και συνδρομής προς τις δασικές υπηρεσίες, για κάθε ζήτημα που αφορά τη θήρα και το θήραμα». Κάθε άλλος σκοπός του καταστατικού που θα αντίκειται στον ανωτέρω σκοπό, δύναται να αποτελεί λόγος μη συμμετοχής στο Μητρώο Φορέων.
 • Μεταξύ των σκοπών του καταστατικού των οικολογικών οργανώσεων θα περιέχεται και «η συμβολή στην προσπάθεια της Πολιτείας για τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη συνεργασία με όλους τους σχετικούς φορείς δημόσιους και μη, για την υλοποίηση των σκοπών αυτών». Κάθε άλλος σκοπός του καταστατικού που θα αντίκειται στον ανωτέρω σκοπό δύναται να αποτελεί λόγος μη συμμετοχής στο Μητρώο Φορέων.
Οι κυνηγετικές και οικολογικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο Μητρώο θα απαρτίζουν τις Επιτροπές Διαβούλευσης Εθνικού Φορέα Διαβούλευσης για τη Θήρα, σύμφωνα με τα κατωτέρω.
Σύσταση Επιτροπών Διαβούλευσης - Αρμοδιότητες.
Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Δασών Νομού εκάστης Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην έδρα της Ειδικής Γραμματείας Δασών λειτουργούν οι Επιτροπές Διαβούλευσης. Στις Επιτροπές Διαβούλευσης συμμετέχουν οι οργανώσεις που είναι καταχωρημένες στα μητρώα του Εθνικού Φορέα Διαβούλευσης για τη Θήρα σε ποσοστό 60% προς 40% μεταξύ κυνηγετικών και οικολογικών οργανώσεων αντίστοιχα. Σκοπός των Επιτροπών Διαβούλευσης είναι η έκφραση γνώμης προς τις αρμόδιες δασικές αρχές και η οποία υποχρεωτικά θα ζητείται, προκειμένου να εκδοθούν κανονιστικές ρυθμίσεις για ζητήματα των αρμοδιοτήτων τους.
i.          Στην έδρα του Νομού 
Την Επιτροπή Διαβούλευσης του Νομού απαρτίζουν τα πρωτοβάθμια κυνηγετικά σωματεία και οι πρωτοβάθμιες οικολογικές οργανώσεις του Νομού της Διεύθυνσης. Αρμοδιότητες των Επιτροπών Διαβούλευσης του Νομού θα είναι:
a. Πρόταση την Επιτροπή Διαβούλευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ίδρυση καταφυγίων άγριας ζωής, εκτάσεων απαγόρευσης της θήρας, η παρακολούθησή τους και τα προτεινόμενα έργα.
b. Η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων για τη θήρα και γενικότερα για τα διαχειριστικά μέτρα, για την προστασία και ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας, των βιοτόπων τους και της αυτοφυούς χλωρίδας.
c. Η ίδρυση ειδικών εκτάσεων για την προστασία της άγριας ζωής.
d. Κατά περίπτωση δύνανται να συμμετέχουν στην Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης, των αγροτικών συνεταιρισμών, των ΤΟΕΒ, των δήμων, κλπ. φορέων όπως των επαγγελματιών κυνηγετικών ειδών, εκτροφείων θηραμάτων, κλπ.
i.          Στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Την Επιτροπή Διαβούλευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απαρτίζουν τα δευτεροβάθμια κυνηγετικά σωματεία και οι δευτεροβάθμιες οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν εδαφική αρμοδιότητα την έκταση αρμοδιότητας της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Κράτους. Σε περίπτωση πρωτοβάθμιων οργανώσεων (κυνηγετικών ή οικολογικών) που δεν αντιπροσωπεύονται από δευτεροβάθμια όργανα, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις Επιτροπές με την προϋπόθεση ότι έχουν ως εδαφική αρμοδιότητα την έκταση αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Αρμοδιότητες των Επιτροπών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα είναι:
a. Η ίδρυση των καταφυγίων άγριας ζωής, απαγόρευσης της θήρας, εθνικών πάρκων, κλπ.
b. Η ίδρυση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών.
c. Η ίδρυση και επαναοριοθέτηση των κυνηγετικών περιοχών καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης τους.
d. Η ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων.
e. Η λήψη μέτρων για την ανάπτυξη προστασία της άγριας ζωής, κλπ
f. Κατά περίπτωση δύνανται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης, των αγροτικών συνεταιρισμών, των ΓΟΕΒ, των δήμων, κλπ. φορέων όπως των επαγγελματιών κυνηγετικών ειδών, εκτροφείων θηραμάτων, κλπ.
i.              Σε επίπεδο Ειδικής Γραμματείας Δασών
Την Επιτροπή Διαβούλευσης σε επίπεδο Ειδικής Γραμματείας Δασών απαρτίζουν οι τριτοβάθμιες κυνηγετικές και οικολογικές οργανώσεις. Είναι δυνατή και η συμμετοχή πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων οργανώσεων που δεν αντιπροσωπεύονται από δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο αντίστοιχα πανελλαδικής εμβέλειας. Στην περίπτωση αυτή η οργάνωση πρέπει να είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής της Ειδικής Γραμματείας Δασών είναι η παροχή γνώμης για:
             I. Οι αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου για ζητήματα θήρας
           II. Υποβολή μελετών, προτάσεων και σχετικών εισηγήσεων προς τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α με σκοπό την έκδοση απόφασης του Υπουργού για τις ρυθμίσεις θήρας.
       III. Κατά περίπτωση δύνανται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης, των αγροτικών συνεταιρισμών, των ΓΟΕΒ, των δήμων, κλπ. φορέων όπως των επιμελητηρίων, εκπρόσωπων των επαγγελματιών κυνηγετικών ειδών, εκτροφείων θηραμάτων, κλπ.
Σε όλες τις Επιτροπές χρέη Προέδρου ασκεί υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας, που τοποθετείται με απόφαση του Διευθυντή Δασών του Νομού, του Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ αντίστοιχα. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο αρμόδιος υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων τα οποία θα τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία.
Η θητεία των Επιτροπών θα είναι διετής. Οι τακτικές συνεδριάσεις θα είναι τουλάχιστον ανά τρίμηνο ενώ ο Πρόεδρος θα μπορεί να συγκαλέσει έκταση συνεδρίαση. Η σύγκληση σε κάθε περίπτωση γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου η οποία κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται στην έδρα της αρμόδιας αρχής. Οι Επιτροπές Διαβούλευσης διατυπώνουν γνώμη μετά από συζήτηση στην οποία αναγράφονται όλες οι γνώμες των μελών της.

Δ) ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΥΝΗΓΩΝ
Με νομοθετική ρύθμιση θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση από τον κυνηγό του «ημερήσιου κυνηγετικού ημερολογίου» στο οποίο θα καταγράφεται η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και λήξη της θήρας, η περιοχή κυνηγιού, το είδος προς θήρα, ο αριθμός των θηραμάτων που είδε και τελικά αυτών που θήρευσε καθώς και ο αριθμός των φυσιγγίων που χρησιμοποίησε. Η αναγραφή του ημερολογίου θα γίνεται με την έναρξη του κυνηγίου και με αυτόν τον τρόπο ο ελεγκτής Δασοφύλακας, κατά τον έλεγχο του κυνηγού θα ελέγχει την σωστή τήρησή του. Η μη συμπλήρωση των αναγκαίων υποχρεωτικών στοιχείων από τον κυνηγό θα αποτελεί παράβαση. Με ρύθμιση θα ορίζονται οι κυρώσεις.
Τα ημερολόγια αυτά στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου θα αποστέλλονται με μέριμνα του κυνηγετικού συλλόγου ή ατομικά, στο Ερευνητικό και Επιστημονικό Κέντρο για τη Θήρα και την Άγρια Πανίδα. Αυτά μαζί με άλλα δεδομένα π.χ. μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις κ.λ.π. θα αποτελούν στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων για το Κέντρο, σχετικά με την κυνηγετική κάρπωση των επόμενων ετών ή τη διάρκεια της περιόδου θήρας, κλπ.

Ε) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΩΝ
 1. Εκμάθηση ορθής χρήσης του κυνηγετικού όπλου.
 2. Εκπαίδευση στους κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια του κυνηγίου
 3. Βασικά μαθήματα θηραματοπονίας με επίδειξη φωτογραφιών και άλλου παρόμοιου υλικού, για την έγκυρη και έγκαιρη αναγνώριση των θηραματικών ειδών στο πεδίο του κυνηγιού.
 4. Ενημέρωση για τις Γενικές και τις κατά τόπους Απαγορεύσεις και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 5. Ξενάγηση - γνωριμία με τους χώρους απαγόρευσης της θήρας (καταφύγια άγριας ζωής, εθνικά πάρκα, κλπ).
 6. Ίδρυση πρόχειρων υπαίθριων σκοπευτηρίων σε κατάλληλους επιλεγόμενους χώρους κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας αστυνομικής, πυροσβεστικής αρχής και του δήμου, με σκοπό της σωστή εκμάθηση σκόπευσης και την άμεση καταβολή του θηράματος. Η πρακτική εξάσκηση στη σκόπευση δύναται να πραγματοποιείται και με ομοιώματα θηραμάτων προσομοιώνοντας τη κίνηση, τη ταχύτητα και τη φυσική συμπεριφορά εκάστου θηράματος. Κατά περίπτωση ως διδακτικό προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιηθούν ιδιώτες, μέλη σκοπευτικών συλλόγων με πανελλήνιες ή διεθνείς διακρίσεις. Η σκοπευτική εξάσκηση διεξάγεται υποχρωτικά παρουσία δασικού ή αστυνομικού οργάνου. Για τη μεταφορά των κυνηγετικών όπλων από και προς τους χώρους εξάσκησης θα ισχύουν οι κείμενες διατάξεις περί όπλων.
 7. Για την διαδικασία εκπαίδευσης το κάθε Δασαρχείο καταρτίζει κατάλογο έμμισθων εκπαιδευτών, οι οποίοι θα είναι είτε δασικοί υπάλληλοι (Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Δασοφύλακες) είτε αστυνομικοί, είτε ιδιώτες κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Ο κατάλογος αυτός θα καταρτίζεται έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
 8. Η εκπαίδευση θα είναι διάρκειας 10 τρίωρων και στο τέλος οι υποψήφιοι θα εξετάζονται από τους αρμόδιους δασικούς υπαλλήλους, με εξετάσεις τύπου ερωτηματολογίου, με φωτογραφίες ειδών για αναγνώριση, κλπ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι λεπτομέρειες της εκπαίδευσης και η αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
ΣΤ) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΘΗΡΑΣ
Με νομοθετική ρύθμιση το δικαίωμα αυτό κατόπιν Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υ.Π.Ε.Κ.Α. παραχωρείται σε κυνηγετικούς συλλόγους ή σε ομάδες κυνηγών έναντι συγκεκριμένου αντιτίμου. Το παραχωρηθέν δικαίωμα αφορά συγκεκριμένες κυνηγετικές περιοχές, συγκεκριμένο θήραμα και για συγκεκριμένη, περιοσμένη, χρονική περίοδο.
Τα παραπάνω ορίζονται από το «Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο για τη Θήρα και την Άγρια Πανίδα» αναλυτικά ανά περιοχή Καλλικρατικού Δήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλεται στην κατά τόπο αρμόδια Δασική Αρχή, μετά από έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος κατατεθέν υπέρ «Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου για τη Θήρα και την Άγρια Πανίδα». Με την ίδια κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Επιμέρους προτάσεις επί των άρθρων του ισχύοντος Δασικού Κώδικα
Άρθρο 252. «Μέσα ασκήσεως θήρας»
Παρ. 5. 
Να απαγορευθεί ρητώς η χρησιμοποίηση ασυρμάτων που προορίζονται για τον συντονισμό των κυνηγών, με παράλληλη πρόβλεψη κυρώσεων.
Να απαγορευθεί ρητώς η χρήση σπόρων, φυτών, καρπών κλπ που προορίζονται για την προσέλκυση των θηραμάτων, με παράλληλη πρόβλεψη κυρώσεων.
Άρθρο 254
Για τους παραβάτες της παρ. 6 επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 9 του άρθ. 287 του Ν.Δ. 86/69. Σε διαφορετική περίπτωση αυτό να γίνει τουλάχιστον για τη θήρα και τη σύλληψη των ειδών εντός καταφυγίων άγριας ζωής.
Άρθρο 255. «Κυνηγετικοί σκύλοι – Εκγύμναση»
Να απαλειφθούν οι φράσεις «περιορισμένες» και «καθ΄όλο το έτος» της παρ. 10. Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία να δύνανται τα Δασαρχεία, να ορίζουν μεγαλύτερες εκτάσεις προς εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, με δυνατότητα κατάργησης ή περιοδικής εναλλαγής τους. Νομοθετική ρύθμιση για την ρητή και αυστηρή απαγόρευση εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων. Πρόβλεψη αυστηρότερων κυρώσεων για τους παραβάτες.
 •  Να διευκρινισθεί ότι «κατά τον καθορισμό των εκτάσεων εκγύμνασης δέον να λαμβάνονται όλα τα μέτρα, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, ειδικά δε αυτών που δεν αποτελούν αντικείμενο της θηρευτικής δραστηριότητας».
 • Να διευκρινίζεται ότι για την εκγύμναση θα ισχύουν οι περιορισμοί του νόμου σχετικά με την άσκηση της θήρας σε καλλιεργημένες εκτάσεις.

Άρθρο 256 «Απαγορευμένοι στη θήρα χώροι»
 • Επίσης εκτός των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο (για την απαγόρευση της θήρας σε καλλιεργημένες εκτάσεις, κλπ) η απαγόρευση της θήρας, σχετικά με τις μεμονωμένες οικείες και τους οικισμούς πρέπει να καθορισθεί ως εξής: «απαγορεύεται η θήρα σε απόσταση 300 μέτρων από τις μεμονωμένες κατοικίες, τους οικισμούς, τις ποιμενικές εγκαταστάσεις και γενικά από σημεία που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα».
 • Να προβλεφθεί ότι η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης και προειδοποίησης των κυνηγών, θα είναι υποχρεωτική με μέριμνα των αρμοδίων δασικών αρχών.
 • Οι δασικές υπηρεσίες καταρτίζουν πενταετή σχέδια διαχείρισης των καταφυγίων άγριας ζωής και των εκτάσεων απαγόρευσης της θήρας, με σκοπό την ανάπτυξη και μετά από γνώμη της οικείας Επιτροπής Διαβούλευσης.
Άρθρο 258 «Γενικές απαγορεύσεις θήρας»
 • Να απαλειφθεί η διάκριση των ωφέλιμων και μη ειδών (επιβλαβών).
 • Να απαγορεύεται η αγοραπωλησία κάθε θηράματος.
 • Να προβλέπεται (με απειλή κυρώσεων) η υποχρεωτική συλλογή από τον κυνηγό των χρησιμοποιημένων φυσιγγίων από την ύπαιθρο καθώς και των κενών υλικών συσκευασίας των φυσιγγίων.
 • Να προβλεφθεί η υποχρεωτική χρήση του φωσφορούχου γιλέκου στη κυνηγετική περιβολή και να ισχύει κατά την άσκηση θήρας όλων των επιτρεπόμενων ειδών.

Άρθρο 260 «Κυνηγετικές περιφέρειες»
Τα όρια ευθύνης των κυνηγετικών περιφερειών να επανακαθοριστούν ώστε να συμπίπτουν με εκείνα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Άρθρο 261 «Χρόνος θήρας»
 • Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για κάθε είδος καθορίζεται για διάστημα πέντε ετών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. κατόπιν σχετικής εισήγησης του «Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου για τη Θήρα και την Άγρια Πανίδα».
 • Να διευκρινισθεί ότι απαγορεύεται η χρήση κάθε μη επιλεκτικού μέσου, για την άσκηση της θήρας ή τη θανάτωση ή τη σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας (να γίνει σε αντιστοιχία με τη σχετική διάταξη για τα πτηνά).
Άρθρο 262 «Άδειες θήρας»
Να καταργηθούν όλες οι παράγραφοι, που συνδέουν την έκδοση της άδειας θήρας με την ιδιότητα του μέλους των κυνηγετικών συλλόγων όπως και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθ. 19 του ν. 3170/2003.


Άρθρο 264 «Απαγόρευση χορήγησης αδειών θήρας»
Να προβλεφθεί ότι οι διοικητικές κυρώσεις που αφορούν την στέρηση της άδειας θήρας, επιβάλλονται ανεξάρτητα  της τυχόν αναστολής, που θα επιβάλει το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη περίπτωση καταδίκης του κατηγορουμένου.
Άρθρο 265 Οικονομική εξυπηρέτηση της θήρας
 • Η οικονομική εξυπηρέτηση της θήρας υπηρετείται από τους οικονομικούς πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών του άρθ. 8 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει μετά τον ν. 3889/2010.
 • Για την καλύτερη παρακολούθηση των εισροών και των εκροών των οικονομικών πόρων, για την εξυπηρέτηση της θήρας, θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί στον Ειδικό Φορέα Δασών ειδικό Κεφάλαιο στον προϋπολογισμό «Θήρα», που θα αφορά όλα τα έσοδα από τη θήρα (έκδοση αδειών, πρόστιμα, έσοδα εκποιήσεων, κλπ), όπως και εκείνα που αφορούν τη μισθοδοσία των μετατασσόμενων ιδιωτικών φυλάκων θήρας.
Άρθρο 266 «Κυνηγετικές οργανώσεις»
Καταργούνται οι υφιστάμενες διατάξεις και αντικαθίστανται με τις προαναφερόμενες για τον Εθνικό Φορέα Διαβούλευσης για τη Θήρα.

Άρθρο 267 «Φύλακες Θήρας»
 • Καταργούνται οι παράγραφοι 3 & 4 για τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας.
 • Πρόσληψη από τις δασικές υπηρεσίες κρατικών φυλάκων θήρας, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για το θέμα αυτό.
Άρθρο 287 «Ποινικές Κυρώσεις»
 • Προσδιορισμός συγκεκριμένων κυρώσεων για την θανάτωση εκ προθέσεως κάθε θηράματος με κάθε ένα παράνομο μέσο. Με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. δύναται να επανακαθοριστούν τα παράνομα μέσα θήρας.
 • Στους παραβάτες πταισματικών παραβάσεων θήρας (βλ. άρθρο 287 του Δασικού Κώδικα) δηλαδή οι παραβάσεις που τιμωρούνται με κρατηση ή πρόστιμο ή και δυό, τα δασικά όργανα επιβάλουν χρηματικό διοικητικό πρόστιμο. Για το λόγο αυτό το αρμοδιο Υπουργείο εκδίδει και προμηθεύει, μέσω των Γενικών Διευθύνσεων Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικό έντυπο βιβλίο. Αυτό θεωρείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και ο παραβάτης καταθέτει το επιβληθέν πρόστιμο στο Δημόσιο Ταμείο του Δήμου, όπου κατοικεί. Η άρνηση πληρωμής του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου ή η αμφισβήτηση της επιβολής του εκ μέρους του κυνηγού, σημαίνει την εκδίκαση της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Πρόβλεψη για την χρηματοδότηση μέσω των πόρων του Ειδικού Φορέα Δασών, (όπως αυτός λειτουργεί σήμερα), των αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων Κέντρων Περίθαλψης.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Εμείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων όταν κληθήκαμε, να παρουσιάσουμε τις  προτάσεις μας για την αναμόρφωση της Δασικής Νομοθεσίας, θεωρήσαμε τη συμμετοχή μας αυτή ως μια μοναδική ευκαιρία. Μια ευκαιρία για να εκσυγχρονίσουμε, να οργανώσουμε και να κωδικοποιήσουμε, μια πλειάδα νομικών διατάξεων και διαδικασιών, που ήταν τροχοπέδη και για τους πολίτες αλλά και τους υπαλλήλους.
Προτεραιότητα για μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση, η  ευημερία και ο εκσυγχρονισμός του Δημόσιου Τομέα. Η επανεξέταση της οργανωτική δομή του και η προσαρμογή του Δασικού Νομοθετικού Πλαισίου στα σύγχρονα δεδομένα. Οι ανάγκες και η σύγχρονη Δασοπονία απαιτούν προσαρμογή στις σύγχρονες ευρωπαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές.
Η Δασική Υπηρεσία τα τελευταία χρόνια έχει απαξιωθεί σε τέτοιο βαθμό, που αναγκαστικά εμείς που βιώνουμε καθημερινά την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση της, αρπάζουμε στη κυριολεξία κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, για να βελτιώσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με τη καθημερινή μας ενασχόληση με τη φύλαξη και τη προστασία του Δασοθηραματικού Κεφαλαίου της Χώρας μας. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο αναλάβαμε την εργασία αυτή (θυσιάζοντας αρκετές εργατοώρες από τα καθήκοντά μας) δεν είναι περιστασιακός, ούτε στιγμιαίος. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα. Αν και κατά πόσο οι προτάσεις μας θα γίνουν αντικείμενο προβληματισμού και κατά πόσο θα τύχουν ανάλογης υποστήριξης, προκειμένου να υλοποιηθούν. Εννοούμε φυσικά τη στήριξη που θα έχουμε από τη φυσική αλλά κυρίως από τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και την αρμόδια Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας.
Η Δασική Νομοθεσία είναι ανάγκη να απλοποιηθεί και να κωδικοποιηθεί, ώστε να εξυπηρετεί τον δασικό υπάλληλο στην εφαρμογή του και φυσικά και τον πολίτη στην κατανόησή του. Να προστατεύει αφενός το Δασικό και Θηραματικό Κεφάλαιο και αφετέρου να αναβαθμίζει  και να εκσυγχρονίζει τις παρεχόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Οι προτάσεις που υποβάλουμε, με δεδομένο τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα. Απαιτούν όμως την ηθική και φυσικά την ελάχιστη οικονομική στήριξη της Διοίκησης και κυρίως πολιτική βούληση, η οποία να ξεφεύγει από τα στενά όρια του ψηφοφόρου – πελάτη και του πολιτικού κόστους. Ας μην αφήσουμε και αυτή την ευκαιρία να χαθεί.
Με αφορμή το παρόν προσδοκούμε στην καθιέρωση μιας μακράς και ειλικρινούς συνεργασίας.
Πάντα στη διάθεσή σας.
Με τιμή
Για τη Διοίκηση της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Παπαδιάς Γεώργιος                   Κων/νος Κατσούδας                                   Φλώτσιος Αλέξανδρος

Το πρωτότυπο κείμενο είναι εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου